ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

Reading planetary impacts for Australia in coming year 2021

Reading planetary impacts for Australia in coming year 2021

( 1 ). This Vedic astrology writer has been covering some countries for yearly predictions with suggestions for more care and appropriate strategy , where necessary. Such predictions have been mostly confirmed accurate as also meaningful by actual happenings on the ground. This time , Australia is also being taken up when the stage of time has reached a little ahead of mid-October in current year 2020. Therefore , the period of time comprising last two months of the year 2020 from November to December plus complete coming year 2021 have been focused in this article.

( 2 ). During November-December in 2020 , Australia seems to be battling with economic issues facing the country. Some factors behind the curtain impacting economy look to be there. Sea and sea –wealth like oil-gas or fish and such like stuff can engage the attention. Political issues appear to be surfacing and may elude easy solution. Health of key persons in the government or in political life may need better and closer attention. In short , Australia is likely to invest or take decision to invest in one or more sectors like energy , agriculture , defense related enterprises outside the country during the period of two months.

( 3 ). The two months from January to February in 2021 may find Australia trying hard to look into infirmities in economic system so as to plug such things as may be found giving or having potential to give rise to economic problem. Similarly , some ailments which have tendency to grow through air or closer human contact are likely to be in focus for remedy. In this connection , support of countries in partnership may be explored and taken. Sex related issues or venereal complaints can engage attention. Plight of sex-workers , whether within the country or outside may draw attention for support. Economic slowdown looks to be there. Aviation , tourism , marine -industry , fishery may be found causing worrisome concern , danger of loss may be feared there. Music , mobile , telecommunication and sound-based industries may have certain worrisome issues for addressing. There may be worrisome concerns on account of sea-wealth and energy resources with some countries. Storms and hurricanes can also give rise to some concerns.

( 4 ). The period of one and a half month from March to mid-April in 2021 looks to be one with major worrisome concerns involving weakness in physical immunity in the body , muscular pain , indigestion , some concerns in private parts , muscles , imbalance of fat and the like , where vulnerable. Those already having such complaints may need particular care and attention. Divisive or communal tendencies may trend on the scene needing wise handling. Support of partner countries may strengthen the fight with circumstances seeking to impede the forward movement of Australia. Such support or cooperation may be reckoned meaningful to some extent.

( 5 ). The next period of one and a half month from about mid-April to May end in 2021 looks to be generating compulsive investments or compulsive expenses or repayment of debts. These could be relating to some sort of liabilities. Agriculture sector , crops may give rise to worry. Some war or war-like conditions can crop up. Anti-social elements are likely to cause worry. Communal or divisive trends can be in news. Lungs or respiratory health complaints , where vulnerable , may have to be addressed. It seems to be something like Covid-19.

( 6 ) A period of one and a half covering June and first half of July in 2021 looks to be primarily focused on marine industry , sea-wealth and connected issues. Huge storms and hurricanes can bother , particularly near and to the north of Canberra. It seems Sydney and around may take more care and appropriate strategy. Australia may have to be patient as success in relation to the matters focused during this period may need time.

( 7 ). A further period of time of one and a half month from mid-July to August end in 2021 look to be encouraging one involving support of partner countries , enterprising spirit in energy resources like oil-gas , chemicals etcetera , global politics , warfare stuff , conclusion of ambitious partnership deals with other countries , agriculture and agricultural products. Significant discoveries or advancement in scientific , medical sectors looks to be likely in collaboration with some other country or countries. Economy may get upward or improved look.

( 8 ). A further period of time of about one and a half month covering September and first fortnight of October in 2021 looks to be testing patience and resolve. Massive storms and hurricanes are likely to batter some regions of Australia. Such Provinces/States/locations of Australia as Queensland , Brisbane , Townsville , Gold Coast and the like can be indicated for taking more care and appropriate strategy during the period. It seems there may arise some controversy in sea over sharing of sea wealth near States/Provinces indicated here. It can also imply some stuff in sea harmful to the health of fish and other living entities within sea. Such stuff can stink or emit repugnant smell. Divisive or communal tendencies , sex or drug offences may cause concern or anti-social elements may need to be controlled. Health concerns involving digestive system , physical immunity system , general weakness , fever , may have to be tackled.

( 9 ). A further period of one and a half month covering second half of October and November end in 2021 , look to be focused on worrisome concerns related to some enterprises and schemes in hand , particularly related to hotel-industry , cinema-industry and tourism. Efforts or strategy in this regard may result in stabilizing things but the trends obstructing these or constraints look to be equally strong. There can be a push to take loans to deal with these enterprises but economic wisdom may show the right path. Agriculture sector , crops and military weapons may experience the same story.

( 10 ). The last month of the year 2021 looks to be engaging Australia in dealing with opposing trends , may be political , marine sector. There may be some success while necessary support may come. Economy can look up somewhat. Sea-wealth , sea – food , military weapons or crops may contribute something improving. Medical discovery or medicine may bring some strength.

( 11 ). Rating over-all, the thrust during 2021 after mid-April , looks to be bringing improvements while support of well-meaning political leadership may be working well. Much thrust seems to be on dealing with political scene , both global and domestic , weather , climate change , storms-hurricanes and health. Marine aspects may also draw attention. Impressive success is seen. On economic front , while constraints denoted by debt , loan and heavy expenses-liabilities look to be there but that may not stand much in the way of stabilizing or improving economy. It appears to be marching ahead.

( 12 ). It may be made clear here that, these alerts are based on trends likely to take shape while more care and appropriate strategy by concerned people can trend to either reduce the gravity or mitigate the worrisome happenings to an extent. So, human efforts and appropriate strategy has weight. Further , marginal human error in decoding planetary impacts cannot be ruled out. In the light of these constraints, the alerts of likely trends are aimed at wake up call for more care and appropriate strategy.

( 13 ). Bio- Hailing from Sansal of District Kangra of Himachal Pradesh in India, Kushal Kumar is presently a resident of Panchkula in Haryana State of India. His articles have also been published by world’s such leading astrological magazines as The Mountain Astrologer (TMA) from California and Horoscope from New York. He covered some Presidential election for France and the U.S. with amazing success. His articles having predictive alerts for Singapore, Japan, India, U.S., Canada and Italy covering years 2019 and 2020 ( upto first week of September ), have turned out to be meaningful. His master-work on spiritual themes have also been brought out by leading magazines. He can be reached via kushal1948@gmail.com.

Kushal kumar ,
( this writer’s name carries no prefix and suffix ),
202-GH28 , Mansarovar Apartments ,
Sector 20 , Panchkula-134116 , Haryana,
India.
Dated the 21 October , 2020.

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: