ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ…….?

ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ…….?

ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਾਫ ਇਮਾਨ,
ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ,
ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ,
ਸਮਝੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਦ ਭਗਵਾਨ।
ਇਨਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਜੋ ਗੱਲ ਕਰੇ,
ਗੱਲ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਜੇ ਕਰੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸ਼ੈਤਾਨੀ,
ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ,
ਇੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ,ਇਹ ਹੈ ਕਾਫਰ,
ਕਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੈਤਾਨ,
ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਤੇ ਸਾਫ ਇਮਾਨ,
ਜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਇਨਸਾਨ,
ਰੱਖੀ ਰੱਬਾ ਸਭ ਨੂੰ ਇੱਥੇ,
ਸਮਝੇ ਨਾ ਕੋਈ ਖੁੱਦ ਭਗਵਾਨ।

ਸੁਰਿੰਦਰ “ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ“
ਸੰਪਰਕ:8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: