ਢਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ

ਢਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ

ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ, ਢਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਚੜਕੇ ਸੂਰਜ ਵਾਗੂੰ , ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਸੀ ਕੁਝ ਵੀ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਨੂੰ , ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਬਿਨ ਮਿਹਨਤ ਨਾ ਮੰਜ਼ਿਲ ਮਿਲਦੀ, ਲ਼ੋਕ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਟੁੱਟ ਹਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਦੇਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਏ, ਲੋਕ ਮੁਰਝਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਖੱਟਿਆ ਨਾਂ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਵਸ ਗਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲੱਗ ਕੇ, ਜਿੰਦਗੀ ਗਵਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਮਾਪੇ ,ਬੱਚੇ ਛੱਡ ਕੇ, ਵਿੱਚ ਜਵਾਨੀ ਰੱਬ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ, ਹੱਥ ਛੁਡਾਉਦੇਂ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਪਹਿਲਾਂ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ, ਫਿਰ ਦੂਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਉਂਝ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਭ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ , ਝੂਠਾ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਂਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜੋ, ਢਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ,
ਚੜਕੇ ਸੂਰਜ ਵਾਗੂੰ , ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲਹਿੰਦੇ ਵੇਖੇ ਮੈਂ….

ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ
98156-73792

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: