ਕਵਿਤਾ

ss1

ਕਵਿਤਾ

ਤੁਹਾਡੀ ਅਾਦਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਫ਼ਰਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਾਹਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਾਫ਼ਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਂਹ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਦਾਵਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਨਹੀਂ ਬਦਲੀ।

ਤੁਹਾਡੀ ਹੳੂਮੈਂ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।
ਕਿ ਸਾਡੀ ੲਿਬਾਦਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਸਜਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਲਖਨ ਮੇਘੀਂ,
ਕਿ ੲਿਹ ਅਦਾਲਤ ਨੲੀਂ ਬਦਲੀ।

ਲਖਨ ਮੇਘੀਅਾਂ

print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *