ਰੋਸਾ 

ss1

ਰੋਸਾ

ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਮੈ ਖੁਦ ਤੇ ਰੱਖਾ
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਊਚ ਨਹੀ
ਉਚਾ ਹੋਕੇ ਉਚਾ  ਦੇਖਾਂ
ਚੰਗੀ  ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀ
ਬਣੇ ਭਰੋਸਾ ਤਦ ਕਮਜ਼ੋਰੀ
ਜਦੌ ਹੋਰਾਂ ਤੇ ਮੈ ਰੱਖ ਲਵਾਂ
ਕੌੜੇ ਘੁਟ ਫਿਰ ਜਿਂਦਗੀ ਦੇ
ਆਪੇ ਫਿਰ ਮੈ ਚੱਖ ਲਵਾਂ
ਚੋਣ ਭਰੋਸਾ ਬਦਲੇ ਜਿਂਦਗੀ
ਹੁਂਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਚੂਕ ਨਹੀ
ਭਰੋਸਾ ਜੇ ਮੈ ਖੁਦ ਤੇ ਰੱਖਾ
ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹਾ ਊਚ ਨਹੀ
ਉਚਾ ਹੋਕੇ ਉਚਾ  ਦੇਖਾਂ
ਚੰਗੀ  ਕੋਈ ਕਰਤੂਤ ਨਹੀ
ਸੁਰਿਦਰ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿਲ 
8872321000
print
Share Button
Print Friendly, PDF & Email

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *