ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ

ss1

ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ, ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ

ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਅੱਜ ਦੇ ਜੋ ਰੀਤ ਤੇ ਰਿਵਾਜ ਨੇ,
ਸੇਕ ਦਿਉ ਭਾਡਾ ਜੇਹੜੇ ਮੰਗਦੇ ਹਏ ਦਾਜ ਨੇ,
ਬੇਕਦਰੀ ਧੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਉ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ,
ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ।

ਪੁੱਤ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਘਰੋ ਜਦੋ ਹਏ ਭਜਾਉਦੇ ਆ,
ਫਿਰ ਮਾਪਿਆ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਧੀਆਂ ਦੇ ਹੀ ਆਉਦੇ ਆ,
ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਰਾਈ ਔਖੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੀ ਤਾ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ,
ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ।

ਧੀਆਂ ਮਾਪਿਆ ਦਾ ਨਾਮ ਚਮਕਾਉਦੀਆ,
ਹਰ ਥਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹੇ ਆਉਦੀਆ,
ਲੈ ਕੇ ਮੈਡਲ ਜਦੋ ਨੇ ਘਰ ਆਉਦੀਆ,
ਜਾਣ ਕੁੱਖਾਂ ਚ ਕਾਤਿਲ ਤਾ ਵੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ,
ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ।

ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਲੈਦੀਆ,
ਸੁੱਖ ਮਾਪਿਆ ਦੀ ਮੰਗਦੀਆ ਰਹਿੰਦੀਆ,
ਰਿਹਾ ਧੀ ਤੇ ਪੁੱਤ ਚ ਫਰਕ ਨਾ ਕੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ,
ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ।

” ਤੇਜੀ ਢਿੱਲੋ” ਰਹੇ ਕਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਘਾਟ ਨਾ,
ਜੇ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਹਏ ਸਮਾਜ ਨਾ,
ਧੀ ਦੀ ਦਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ, ‘
ਪੀੜ੍ਹੀ ਅੱਗੇ ਤਾ ਵੱਧਣ ਯੋਗੀ ਹੋਈ,
ਹੋਇਆ ਕੀ ਜੇ ਧੀ ਜੰਮ ਪਈ।

IMG_20160601_095418ਲੇਖਕ ਤੇਜੀ ਢਿੱਲੋ
ਮੋਬਾਇਲ 9915645003

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *