ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ

ss1

ਹੀਰ ਰਾਂਝਾ

ਹੀਰ ਆਖਦੀ ਰਾਝਿਆ ਝੂਠ ਬੋਲੇ,
ਤੂੰ ਤਾ ਟੀਕੇ ਤੇ ਟੀਕੇ ਹੀ ਲਾਈ ਜਾਦਾ
ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਦੀ ਜੱਦੀ ਜਮੀਨ ਜਿਹੜੀ,
ਮਾਰ ਫੱਕਿਆਂ ਤੂੰ ਉਡਾਈ ਜਾਦਾ
ਮੁੱਠ ਹੱਢੀਆ ਦੀ ਬਣਿਆ ਦਿਨਾ ਅੰਦਰ,
ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਸਰੀਰ ਗਵਾਈ ਜਾਦਾ
ਲੁੱਟਾਂ ਚੋਰੀਆ ਡਾਕੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਾ ਏ,
ਜਿੰਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਦਾਅ ਤੂੰ ਲਾਈ ਜਾਦਾ
ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋ ਤੂੰ ਸੀ ਬੰਦਾ,
ਹੁਣ ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇ ਸ਼ੁਦਾਈ ਜਾਦਾ
ਜਿੰਦ ਆਪਣੀ ਨਹੀ ਹੁਣ ਡੋਬਣੀ ਮੈ ,
ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਹੈ ਵਾਸਤੇ ਪਾਈ ਜਾਦਾ
ਹੀਰ ਕਮਲੀ ਨਹੀ ਐਡੀ ਰਾਝਿਆ ਵੇ,
ਅੱਖਾ ਮੁਹਰੇ ਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਆਈ ਜਾਦਾ
ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਿਆ ਮੁੜਆ ਜੇ ਮੁੜ ਹੁੰਦਾ
ਐਵੇ ਕੁਲਾਂ ਨੂੰ ਦਾਗ ਕਿਉ ਲਾਈ ਜਾਦਾ

ਬੂਟਾ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲਾ
ਕੋਟ ਈਸੇ ਖਾ ਮੋਗਾ
94171 97395

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *