ਹਕੀਕਤ

ss1

ਹਕੀਕਤ

ਜਿਆਦਾ ਰਿਸਤੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ, ਤਾ ਇੱਜ਼ਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਈਏ ਫਰੈਂਕ,ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਸਿਆ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ।ਦੇਈਏ ਨਾ ਜੇ ਪਾਣੀ, ਤਾਂ ਬੂਟਾ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਦਿੱਤਾ ਪੈਸਾ ਮੁੜੇ ਨਾ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ।ਜਦ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ, ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਸ਼ਬਦਾ ਵਿੱਚ ਨੀ ਲਿੱਖ ਹੁੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿੰਦਾ ਏ। ਲੱਗ ਜੇ ਪੁੱਤ ਨਸ਼ੇ ਤਾਂ, ਘਰ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ। ਦੇ ਜਾਏ ਧੀ ਸਾਥ ਯਾਰ ਦਾ, ਤਾ ਘਰ ਹੋ ਤਬਾਹ ਜਾਂਦਾ। ਕਰੀਏ ਨਾ ਕੁਮਿੰਟ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਤੇ, ਭੁੱਖਾ ਹੋਵੇ ਢਿੱਡੋ ਖਾਲੀ ਮੋੜੀਏ ਨਾ, ਬਦਦੁਇਆ ਉਹ ਦੇ ਜਾਂਦਾ।ਜੇ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਆਗੂ , ਕਰ ਕੌਮ ਫਨਾਹ ਜਾਦਾ।

Iqbal’s

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *