ਸੋਗ

ss1

ਸੋਗ

ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਲਬ ਤੇ ਹਾਸਾ ਰਿਹਾ,
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਦਾਂ ਮੈਂ ਝਾਂਸਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ….
ਮੁਸੀਬਤ ਚ’ ਨਾਲ ਨਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖੜਿਆ,
ਉਮਰ ਭਰ ਝੂਠਾ ਪਰ ਦਿਲਾਸਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ…
ਮੈਂ ਸੋਨਾ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਲਈ,
ਇੱਕ ਆਪਣਿਆਂ ਲਈ ਬਸ ਕਾਂਸਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ…
ਦੋ ਬੋਲ ਪਿਆਰ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਾ ਚਾਹਿਆ ,
ਉਲਫਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਦੂਰ ਮੈਥੋਂ ਹਾਸਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ…
ਦਿਲ ਲਿਆ ਜਿਸ ਜਾਨ ਵੀ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ,
ਫਿਰ ਵੀ ਦਿਲ ਚ ਬੇਵਫਾ ਦਾ ਵਾਸਾ ਰਿਹਾ।
ਦੇਂਦਾ ਦੁਨੀਆ…
ਸਰੂਚੀ ਕੰਬੋਜ਼ 
9872348277 
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *