Fri. Feb 21st, 2020

ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਸ਼ੁਗਰ ਨਾਲ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ

ਬਦਲੀ ਹੋਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਕਾਰਣ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮਹਾਨਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਰੋਗ ਨੂੰ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੁੱਝ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਨਵੀਂ ਸਿਹਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿਆਕੁਲ ਕਰਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੈਡੋ ਡਿਜੀਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ ਵੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ।
ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ
ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਛੋਟੀ ਰੇਟਿਨਲ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਬੰਨ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਰੇਟਿਨਾ ਨੂੰ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ ਸਮਰੱਥ ਪੋਸਣਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੈਟਿਨੋਪੈਥੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੱਧਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ –
ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ : ਜੋ ਲੋਕ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਗਰਸਤ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੇਟਿਨਾ ਦੀ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਭੋਰਾਕੁ ਰੂਪ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਅਤੇ ਰਕਤ ਦਾ ਰਿਸਾਵ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਮੈਕਿਊਲੋਪੈਥੀ : ਜੇਕਰ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ ਦਾ ਲੰਬੇ ਸਮਾਂ ਤੱਕ ਉਪਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਕਿਊਲੋਪੈਥੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸਤੋਂ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ।

ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ : ਸਮਸਿਆ ਵੱਧਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਰੇਟਿਨਾ ਦੀਆਂ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਅਵਰੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਲਿਫੇਰੇਟਿਵ ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਰੇਟਿਨੋਪੈਥੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੈਕੇਨਿਜਮਂ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਰੇਟਿਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਆਕਸੀਜਨ ਯੁਕਤ ਰਕਤ ਦੀ ਆਪੂਰਤੀ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ।

ਕੀ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ
ਜਦੋਂ ਬਲਡ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰੇਟਿਨਾ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ ਛੋਟੀ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਕਸ਼ਤੀਗਰਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਟਿਸ਼ਿਊਜ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾ ਨਲੀਆਂ ਕਮਜੋਰ ਪੈਣੇ ਲੱਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਤੀਜਤਨ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਧੁੰਧਲਾਪਨ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੱਛਣ
• ਨਜਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧੱਬੇ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ
• ਅਚਾਨਕ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ
• ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੰਕਰਮਣ
• ਰੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
• ਸਵੇਰੇ ਜਾਗਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣਾ

ਕੀ ਹੈ ਉਪਚਾਰ
ਜੇਕਰ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੇਜਰ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੁਆਰਾ ਇਸਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰੇਟਿਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਣਤ ਨਸ਼ਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਪਚਾਰ ਹਨ- ਲੇਜਰ ਸਰਜਰੀ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਟਰਾਇਮਸਿਨੋਲੋਨ ਦਾ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਟਰੇਕਟੋਮੀ। ਡਾਕਟਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਪਯੁਕਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋ ਹੀ ਉਪਚਾਰ ਸਫਲ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਜਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੇਜਰ ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਾਇਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨੇਮੀ ਆਈ ਚੇਕਅਪ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਪਚਾਰ ਨਾਲੋ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਬਚਾਵ
ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲੀ ਵਜ੍ਹਾ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਗਰ ਅਤੇ ਕੋਲੇਸਟਰਾਲ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਿਈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਚੀਨੀ, ਮੈਦਾ, ਚਾਵਲ, ਆਲੂ ਅਤੇ ਘੀ-ਤੇਲ ਦਾ ਸੇਵਨ ਸੀਮਿਤ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੋ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੱਦ ਵੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਈ ਚੇਕਅਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋ ਸਕੇ। ਡਾਕਟਰ ਦੁਆਰਾ ਦੱਸੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਮੁਕਤੀ ਪਾਂਡੇ (ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰ) ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਗਲੋਬਲ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9891000183, 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: