Tue. Feb 25th, 2020

ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ – ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ

ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ – ਪਬਲਿਕ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਰਮ

ਮੇਰੇ ਇਕ ਮਿਤਰ ਵਾਂਗ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਗਰਸਤ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਿਤਰ ਤਾਂ ਜਥੇ ਕਿਤੇ ਦੋ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਨੂੰ ਤਾਂਪਿਸ਼ਾਬ ਉਤਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਜਿਥੇ ਦੇ ਹੀ ਹੋਣ ਉਥੇ ਉਹ ਕੰਫਰਨੇਬਲ ਹੈ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕੀ ਮੇਰ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚ ਇਹ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਨਾਲੋ ਮਨੇਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਕਲੀਫ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਰ ਜਾਂ ਸ਼ਰਮ ਆਓਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਨਿਆਭਰ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਵਿਕਲਪ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰਵਜਨਕਿ ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਣਾ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਅੰਸਭਵ ਹੈ। ਇਸ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਆਦਾਤਰ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਸਾਮਾਜਕ ਚਿੰਤਾ ਸਿੰਡਰੋਮ ( social anxiety syndrome ) ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨੂੰ ਬੈਸ਼ਫੁਲ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ( ਬੀਬੀਏਸ ), ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਲੈਡਰ ਸ਼ਾਇਨੇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਏਸ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦੋ ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੀੜਿਤ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਕਾਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਲੇਕਰ ਗੰਭੀਰ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ?
ਚਿੰਤਾ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਵਰੋਧਨੀ (sphincter) ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਚ ਕਰਣ ਲਈ ਟਰੇਨਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਤੱਦ ਤੱਕ ਤਨਾਵ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਖਾਸਕਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਚਾਲਯ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੱਦ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਗਲ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹਲਕੇ ਬੀਬੀਏਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਨਾਲ ਬੀਬੀਏਸ ਵਿਕਾਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਾਥਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਹੋਕੇ ਹੀ ਠੀਕ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ਾਬ ਆਵੇਗਾ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਥਰੂਮ ਦੀ ਮਹਿਕ, ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਇਕੋਥੇਰੇਪੀ ਜਾਂ ਹਿਪਨੋਸਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਕਿਵੇਂ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਹਾਲਤ
ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਅਸਹਿਜਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੱਧਦੀ ਹੋਵੇ।
ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੀ ਕਰੀਬ ਖੜੇ ਹਨ। ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਸਫ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਪਮੇਂ ਸੰਕੋਚ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਜਾਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ।
ਚਿੰਤਤ ਹੋਣਾ, ਡਰਾ ਹੋਇਆ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਜਲਦੀ ਪੇਸ਼ਾਬ ਕਰਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚ ਸ਼ਾਏ ਬਲੈਡਰ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਉਪਚਾਰ
ਇਸ ਹਾਲਤ ਦਾ ਉਪਚਾਰ ਸੌਖ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਵਜਨਿਕ ਸ਼ੌਚਾਲਏ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਵਕਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਕੁੱਝ ਅਧਿਅਇਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਿਆਨਾਤਮਕ ਸੁਭਾਅ ਥੇਰੇਪੀ ( cognitive behavioural therapy ) ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਬੀਬੀਏਸ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਲਈ ਆਰਾਮ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਦਾ ਅਕਸਰ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਮਦਨਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9814702758

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: