Tue. Feb 25th, 2020

ਰੋਗ ਹੈ – ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਨਾ

ਰੋਗ ਹੈ – ਸੋਂਦੇ ਸਮਾਂ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਨਾ

ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁੰਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਅਕਸਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਹਿਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸੋਂਦੇ ਵਕਤ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਨਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ।
ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਰੂਪ ਲਾਰ ਨਿਕਲਨਾ ਇੱਕ ਰੋਗ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਇੰਤਨਾ ਖਤਰਨਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਬਚਾਵ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੱਕ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਏਲਰਜੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਣੇ ਵਾਲੇ ਕੁੱਝ ਫੂਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਰ ਬਨਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਂਦੇ ਵਕਤ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹਨ ਜੋ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਵਕਤ ਲਾਰ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਟਾਂਸਿਲਸ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗਲੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੰਕਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤੁਸੀ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁੱਰਲੀ ਕਰ ਕੇ ਸੋਓ
ਅਕਸਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀ ਬਿਨਾਂ ਕੁੱਲਾ ਕੀਤੇ ਹੀ ਸੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਲਾਰ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਅਸੀ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਹਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਲਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੋਂਦੇ ਵਕਤ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖਾਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੁੱਲਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੋਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਲਾਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਨਹੀਂ।

ਢਿੱਡ ਸਬੰਧੀ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ
ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਏਸਿਡਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਢਿੱਡ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਚਿਆ ਪਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਪਾਚਣ ਨੂੰ ਦੁਰੁਸਤ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।

ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਲਵੋ
ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਨਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁੰਹ ਵਿਚੋ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਸਮਰੱਥ ਰੂਪ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਅਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਠੀਕ ਪਚਾਉਣ ਲਈ ਘੁੰਮ ਪਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਖਾਨਾ ਖਾਕੇ ਹੀ ਸੋਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਸਵੇਰੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਢਿੱਡ ਸਾਫ਼ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਇਵੇਂ ਹੀ ਥਕਾਵਟ ਵਿੱਚ ਬਿਤੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਚੰਗੀ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਨੀਂਦ ਲਵੋ।

ਅੰਤੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰੋ
ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਨਾ ਹੀ ਅੰਤੜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਫੂਡ ਅਤੇ ਡਰਿੰਕ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰਤੜਾਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇ।

ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰੋ
ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਰਗਰਮ ਨਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 30 ਮਿੰਟ ਦੀ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਜਰੂਰ ਕਰੋ।

ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਕਰੋ
ਮੌਜੂਦਾ ਵਕਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀ ਅਜਿਹੇ ਫੂਡ ਦੇ ਆਦਿ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ ਮਸਾਲੇ ਅਤੇ ਆਇਲੀ ਚੀਜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਾਲੇ ਸਾਡੀ ਅੰਤੜਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਢਿੱਡ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਆਇਲੀ ਫੂਡ ਅਤੇ ਮਸਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੋ।
ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉਪਾਵ
ਘਰ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਤੁਲਸੀ ਦੇ ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪੱਤੀਆਂ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬਾਓ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਲਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਫਿਟਕਰੀ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੇ ਫਾਇਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦਾਲਚੀਨੀ ਦੀ ਚਾਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਜਰੂਰ ਪੀਜ਼ਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਮੁੰਹ ਤੋਂ ਲਾਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਾਨਾ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਔਲ ਦੇ ਚੂਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਕੇ ਪੀਓ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਵੀ ਲਾਰ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਓਮ ਚੋਹਾਨ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
9815200134, 9041597151

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: