Tue. Apr 7th, 2020

ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦਾ ਦਰਦ

ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦਾ ਦਰਦ

ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਇੱਕ ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਕਾਫ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਯੂਰਿਕ ਏਸਿਡ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਗਠੀਆ ਸਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗਠੀਆ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਨਾਲ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਦਵਾਈ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੱਦ ਜਾਕੇ ਕੁੱਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦਰਦ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਅਤੇ ਫਿਜਿਕਲ ਏਕਟਿਵਿਟੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਡਾਇਟ
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਮਤਲੱਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੀ ਤੁਸੀ ਉਹ ਖਾਵਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ। ਤੁਸੀ ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਸਾਬੂਤ ਅਨਾਜ, ਹਰੀ ਸਬਜੀਆਂ, ਫਲ, ਮੱਛੀ ਵਰਗੀ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੋ।

ਏਕਸਰਸਾਇਜ
ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਉਂਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀ ਸਭ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਣਾ ਵੀ ਚਾਵ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਟਰੇਨਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਥੇਰੇਪਿਸਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰੋ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਠੀਕ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇ।
ਤੁਸੀ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਜੇਕਰ ਆਰਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਆਰਾਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮੂਵਮੇਂਟ ਠੀਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਫਿਜਿਕਲ ਥੇਰੇਪਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਥੇਰੇਪਿਸਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੂਵਮੇਂਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਣਗੇ।

ਆਰਾਮ ਕਰੇ
ਜੋੜਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥਕਾਵਟ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਏਕਟਿਵ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਦੀ ਤੁਸੀ ਆਰਾਮ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਕਰੋ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਰਾਮ ਜਰੂਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਜਰੂਰ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਰਾਮ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੀਏ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਗਠੀਆ ਦੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਮਿਲਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਅਸਰ ਉਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਇਸ ਉੱਤੇ ਸਲਾਹ ਲਵੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਰਾਬ ਜਾਂ ਸਿਗਰਟ ਦਾ ਸੇਵਨ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।

ਇਲਾਜ
ਗਠੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਇੱਕ ਰਾਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹਾ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਓ ਤਾਂ ਇਹ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗਠੀਆ ਦਾ ਦਰਦ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਹਫਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੁੱਝ ਮਹੀਨੀਆਂ ਵਿੱਚ। ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਝ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋ ਤਾਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਰਿਊਮੇਟਾਇਡ ਅਰਥਰਾਇਟਿਸ ਦੇ ਦਰਦ ਵਲੋਂ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਰਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਟੋਟਕੇ ਕਦ ਕੁਝ ਅਸਰ ਉਦੋ ਹੀ ਦਰਸਾਓਦੇ ਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਾਹਿਰ ਵਲੋਂ ਦਸੇ ਗਏ ਹੋਣ ਵਰਨਾ ਨੀਕ ਹਕੀਮ ਖਤਰਾ ਏ ਜਾਨ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਮੇਸਾ ਆਪਣੇ ਰੋਗ ਦਾ ਨਿਦਾਨ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਗਿਆਨ ਸਾਗਰ ਹਸਪਤਾਲ, ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ: 9464388584, 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: