ਰਾਜਨੀਤੀ

ss1

ਰਾਜਨੀਤੀ

ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੇ ਸਮਝ ਨਾ ਆਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਅੱਜ ਹੋਰ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਹੋਜੇ
ਚੋਰ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਚੋਰ ਹੋਜੇ
ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨ ਨਈ ਜੇ ਇਥੇ ਕੁਝ ਅਜੀਬ ਹੋਜੇ
ਰਾਤੋ ਰਾਤ ਰਕੀਬ ਵੀ ਹਬੀਬ ਹੋਜੇ
ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਖੜੵਾ ਹਰ ਦੁਆਰ ਹੋਜੇ
ਕੁਰਸੀ ਮਿਲਨ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਦੁਸ਼ਵਾਰ ਹੋਜੇ
ਕਾਲੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਮ ਤੇ ਇੰਤਖਾਬ ਹੋਜੇ
ਇਥੇ ਅਣਪੜੵ ਵੀ ਪਾੜੵਿਆਂ ਦਾ ‘ਸਾਬ’ ਹੋਜੇ
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਹਰ ਰੋਜ ਨਵੇਂ ਰੰਗ ਵਿਖਾਵੇ ਰਾਜਨੀਤੀ
ਸਾਬ ਸਾਂਗਣਾ
8427824478
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *