ਮਜ਼ਾਕ

ss1

ਮਜ਼ਾਕ

ਕਿਸੇ ਅਾਣ ਪੁੱਛਿਅਾ ਕਿ
ੲੇਥੇ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਰਹਿੰਦੈ!
ਅਾਖਿਅਾ “ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ”
ਕਦ ਦਾ ਮਰਿਅਾ ਹੈ ਓਹ ਤਾਂ!
ਬੁੱਤ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ
ਜੇ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮਿਲ ਲਓ!
ਓਸ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਾਕ ਬਹੁਤ ਕਰਦੈਂ!
ਹਾਂ ਮਜ਼ਾਕ!
ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਹੀ
ਦੱਸਣੀਅਾਂ ਪੈਂਦੀਅਾਂ ਨੇ।
ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਤੂਤ
Mob. 98724-55994
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *