ਮੈ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ

ss1

ਮੈ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ

ਮੈ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ
ਤੂਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ
ਕਿਉ ?
ਤੂਂ ਤਾਂ ਨਾ
ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ
ਨਾ ਤੇੜੇ ਸੀ
ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ
ਤੇਰਾ ਨੂਰ ਦੇਖਕੇ
ਸਮਝਿਆ ਰੱਬ ਦੀ
ਜੋਤ ਸੀ
ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ
ਤੂਂ ਜਿਂਦਗੀ ਦੇ
ਹੁਸੀਨ ਪਲ ਦੀ
ਕੋਈ ਖੜੋਤ ਸੀ
ਦੋਸ਼ ਨਾ ਤੇਰਾ
ਇਸ ਕਰਕੇ
ਕਿਉ ?
ਮੈ ਇਹ ਦੁਖ
ਆਪਣੇ ਆਪ
ਸੁਹੇੜੇ ਸੀ
ਮੈ ਰੱਬ ਮੰਨਿਆ
ਤੂਂ ਨਾ ਸਮਝਿਆ
ਕਿਉ ?
ਤੂਂ ਤਾਂ ਨਾ
ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸੀ
ਨਾ ਤੇੜੇ ਸੀ

ਸੁਰਿਦਰ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿਲ
8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *