ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮੰਦਰ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਮੰਦਰ ਹੈ

ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ
ਲੱਗਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਹੈ।
ਬੱਚੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਪੜਾਈ
ਕਦੇ ਨਹੀ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ।
ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖਿਆਂ ਪਾਉਦੇਂ
ਰੋਜ਼ ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਦੇ।
ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾਉਦੇ
ਮਾਸਟਰ ਸਾਡੇਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਵਾਉਦੇਂ।
ਪੜ੍ਹੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਦੇ।
ਮੇਰਾ ਸਕੂਲ ਸੁੰਦਰ ਹੈ
ਲੱਗਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੰਦਰ ਹੈ।

ਸ਼ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ
ਕਲਾਸ ਪੰਜਵੀ
ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ
ਤਰਿੱਡਾਂ (ਫਿਰੋਜਪੁਰ-4)

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: