ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਕੀ ਹੈ

ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਕੀ ਹੈ

ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਟਰਮ ਕੁੱਝ ਨਵੀਂ ਹੋਵੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਤੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਅਜਿਹੀ ਏੰਟੀ ਬਾਡੀਜ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਰਵ ਸਿਗਨਲਸ ਨੂੰ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਸ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਰੋਗ ਮਾੜਾ ਹੈ ਰੋਗ ਤਾਂ ਰੋਗ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਚੰਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਕਦੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।

ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਅਜਿਹੀ ਦਵਾਇਯਾਂ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿੱਖਣ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਂਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਮਸਲਸ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਮਸਲਸ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਆਂਖੋ ਵਿੱਚ : ਪਲਕਾਂ ਦਾ ਲਮਕਣਾ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੱਛਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਪਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜੋਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁੱਝ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਵਿਖੇਗਾ ਸਗੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੁਂਧਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ।

ਮੁੰਹ ਵਅਤੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਚਿਹਰੇ ਅਤੇ ਗਲੇ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵੱਖ ਅਤੇ ਅਜੀਬ ਵਿੱਖਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਮੁਸਕੁਰਾਓਗੇ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨ ਲਉ ਤੁਸੀ ਝਪਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁੰਹ ਚੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਲੀਫ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੋਗੇ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਅਤੇ ਚੱਬਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਰੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਕਮਜੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਯੰਤਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਵੀ ਸਲਾਹ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਸਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ, ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੇਸ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮਜੋਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।

ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ
ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋ ਇੰਮਿਊਨ ਰੋਗ ਹੈ। ਅਰਥਾਤ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੰਤਰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਟਿਸ਼ਿਊਜ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਂਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿਹੜੇ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਸ ਰੋਗ ਉੱਤੇ ਖੋਜ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਖ਼ਰਾਬ ਕਦੋਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਅਜਿਹੀ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜੇ ਹਨ ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ।

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਇਸਥੇਨਿਆ ਗਰੇਵਿਸ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਹਰ ਸਮਾਂ ਥੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਜਾਂ ਅਧਿਕ ਗਰਮੀ ਲਗਨਾ। ਨਵ ਯੁਵਤੀਯਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਸਿਕ ਧਰਮ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਉਤੇਜਨਾ ਜਾਂ ਤਨਾਵ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਹ ਰੋਗ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮਰ ਦੀ ਤੀਵੀਂ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਧਿਕਾਂਸ਼ਤ:40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ, ਦਵਾਇਆਂ ਅਤੇ ਥੇਰੇਪੀਜ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਇਲਾਜ
ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਡੀਕਲ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ।

ਕਮਜੋਰੀ ਕਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਦੇ ਕਦੇ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਾ ਨਿਦਾਨ ਕਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿਕਿਤਸਕ ਨਰਵ ਸਿਗਨਲ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਣ ਲਈ ਏੰਟੀਕੋਲਿਨੇਸਟਰੇਜ ਦਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। Immunosuppressive ਡਰਗਸ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਏੰਟੀਬਾਡੀ ਦੇ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਮੱਧਮ ਜਾਂ ਰੋਕ ਕੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਸਕਣ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ।

ਸਲਾਹ
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਦਵਾਈ ਸਮਾਂ ਸਿਬ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚਿਕਿਤਸਕ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਅਕਸਰ ਆਪਣੀ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਕਮਜੋਰੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਜੀਵਨ ਜੀ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਛਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਵੀ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਰੱਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰਖੋ ਜਿਸ ਨੇ ਰੋਗ ਦਿਤਾ ਹੈ ਉਹੋ ਦਵਾ ਵੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਰਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815379974, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: