ਭਲਾ ਹੋਇਆ……?

ss1

ਭਲਾ ਹੋਇਆ……?

ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਿਆ,
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਤਣੋ ਤਾਂ ਬਚਗੀ,
ਬਚੀ ਪੂਣੀ ਮੈ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ,
ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਟਿਆਂ ਰਚਗੀ।
ਹੌਲੇ ਫੁੱਲ ਜਿਹਾ ਮੈ ਹੋਇਆ,
ਹੁਣ ਸਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾ ਬੋਝ ਰਿਹਾ,
ਝੂਠ ਤੋ ਮੇਰਾ ਹੋਇਆ ਛੁਟਕਾਰਾ,
ਹੁਣ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਮੈ ਖੋਜ਼ ਰਿਹਾ,
ਖੋਜ਼ ਹੈ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ,
ਹੁਣ ਖੋਜ ਕਰਾਂ ਮੁੜ ਸੱਚ ਦੀ,
ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਿਆ,
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਤਣੋ ਤਾਂ ਬਚਗੀ,
ਬਚੀ ਪੂਣੀ ਮੈ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ,
ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਟਿਆਂ ਰਚਗੀ।
ਦੇਖ “ਸੁਰਿੰਦਰ“ਉਸ ਚੰਦ ਦੇ ਵੱਲ,
ਜਿਸ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਚਰਖਾ ਕੱਤ ਰਹੀ,
ਇਸ ਝੂਠੇ ਚਰਖੇ ਸੰਗ ਲਾਕੇ,
ਮੱਤ ਤੇਰੀ ਵੇ ਕਿੱਧਰ ਗਈ,
ਅਜੇ ਵੀ ਬਚਿਆ ਖੁੱਦ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ,
ਤੇਰੀ ਕਰਮ ਚਰਾਸੀ ਕੱਟਗੀ,
ਭਲਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਚਰਖਾ ਟੁੱਟਿਆ,
ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਕੱਤਣੋ ਤਾਂ ਬਚਗੀ,
ਬਚੀ ਪੂਣੀ ਮੈ ਵਗਾਹ ਮਾਰੀ,
ਜੋ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪੋਟਿਆਂ ਰਚਗੀ।

ਸੁਰਿੰਦਰ “ਮਾਣੂੰਕੇ ਗਿੱਲ“
ਸੰਪਰਕ-8872321000

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *