Tue. Jan 21st, 2020

ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ – ਅਚਾਨਕ ਠੰਡੀ ਚੀਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ?

ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ – ਅਚਾਨਕ ਠੰਡੀ ਚੀਜਾਂ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ?

ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਤੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਅਚਾਨਕ ਆਇਸਕਰੀਮ ਜਾਂ ਕੁੱਝ ਠੰਡਾ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਨੂੰ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਫੇਨੋਪਲਾਤੀਨ ਗੈਂਗਲਯੋਨਿਊਰਲਜਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਬ੍ਰੇਕ ਲਗਾਉਣ ਵਰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੰਨੋ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਸਕਰੀਮ ਖਾਨਾ ਅਤੇ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਚੱਮਚ ਆਇਸਕਰੀਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਰੇਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਖਾਸਕਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਰੂਕੇ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਚੀਜ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਵਲੋਂ ਖਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਸਤਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਲਗਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੱਥੇ ਦਾ ਦਰਦ ਹੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ ਕਦੇ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਸਿਰ ਦਰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਅਕਸਰ ਤੱਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੇਨ ਅਚਨਾਕ ਠੰਡੇ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਨੂੰ ਸੱਮਝਣਾ ਇਸ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਮ ਦਰਦ ਸੱਮਝ ਕਰ ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ?
ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਪੀਂਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਆਇਸਕਰੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਆਂਤਰਿਕ ਕੈਰੋਟਿਡ ਆਰਟਰੀ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਸਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਬਲਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਰੋਕਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੱਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਾਵ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਸਤਸ਼ਕ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਰੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਬਰੇਨ ਦਾ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡਾ ਮਸਤਸ਼ਕ ਵਾਸਤਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਅਰਬਾਂ ਨਿਊਰਾਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਲੇਕਿਨ ਮਸਤਸ਼ਕ ਫਰੀਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਮਸਤਸ਼ਕ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਆਵਰਣ ਵਿੱਚ ਰਿਸੇਪਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੇਨਿੰਗੇਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਆਰਟਰੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਠੰਡ ਵੱਧਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਆਰਟਰੀਜ ਦੇ ਫੈਲਾਵ ਅਤੇ ਸੰਕੋਚ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ ਸਿਰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਠੰਡੀ ਚੀਜ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਹ ਜਾਂ ਗਲੇ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਹਿੱਸੇ ਉੱਤੇ ਜਾਕੇ ਟਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਪਮਾਨ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਡ ਵੇਸਲੇਸ ਅਤੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਲਡ ਆਂਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਬਲਡ ਵੇਸਲੇਸ ਤੋਂ ਹੋਕੇ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸਤਸ਼ਕ ਜਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇਜ ਦਰਦ ਦਾ ਪਤਾ ਤੱਦ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਬਲਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਰੂਕਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਬਰੇਨ ਫਰੀਜ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ
ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬਰੇਨ ਨੂੰ ਫਰੀਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਬਚ ਸੱਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀ ਕੁੱਝ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ
ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬੇਡ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਕੇ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲੋ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਵਕਤ ਸਿਰ ਢਕਿਆ ਹੋ ਤਾਂਕਿ ਮਾਹੌਲ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਡੀ ਟੇਂਪ੍ਰੇਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨਾ ਕਰੇ।
ਠੰਡੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਇਸਕਰੀਮ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕੋਲਡ ਡਰਿੰਕ ਆਦਿ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਚੀਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਦੇ ਊਪਰੀ ਹਿੱਸੇ ਤੁਸੀ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਾਓ ਅਤੇ ਪਿਓ।
ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਜੀਭ ਨਾਲ ਮੁੰਹ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਠੀਕ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਠੰਡਾ ਖਾਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀਭ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਪਿਘਲਾਕੇ ਖਾਓ। ਦਰਅਸਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਭ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਦੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਠੰਡੀ ਚੀਜਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ ਜੀਭ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੇਨ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਆਣਦਾ ਹੈ ਤੱਦ ਤੱਕ ਉਹ ਤਾਪਮਾਨ ਮੋਡਰੇਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਰਮ ਚੀਜ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਠੰਡੀ ਚੀਜਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਹ ਠੰਡ ਅਤੇ ਗਰਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਤਿ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਸਰਕੁਲੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਰੇਨ ਇਸ ਸੇਂਸਟਿਵਿਟੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਫਰੀਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਬੇਅੰਤ ਜੀਵ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸੈਸਰ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਆਪਣੀ ਲਾਹਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤ ਕੋਈ ਗੜਬੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜਾਣਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਨਹ ਪੈਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਲ਼ਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਜੀਵਨ ਜੀਆ ਜਾ ਸਕੇ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
85-ਐਸ ਸੰਤ ਨਗਰ, ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: