ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਜੋਰ ਇੰਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ

ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਦਾ ਗਲਤ ਤਰੀਕਾ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਮਜੋਰ ਇੰਯੂਨਿਟੀ ਨੂੰ

ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪੂਰਣ ਸਵਾਯਸਯਤੋਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਕੈਵਿਟੀਜ ਅਤੇ ਸਾਂਹ ਦੀ ਬਦਬੂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਸਗੋਂ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਲੰਮੀ ਉਮਰ ਉੱਤੇ ਗਹਿਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਨਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਰ ਦੰਦ ਦਾ ਆਧਾਰ Biological Width ਰਾਹੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੁਰਕਸ਼ਾਤਮਕ ਗੈਜਟ ਹੈ ਜੋ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਸੰਕਰਮਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਪਰਵੇਸ਼ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਹਰਿਆ ਤੋਂ ਇੰਰੱਸੀ ਸਿਸਟਹਮ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਮੂੰਹ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਮੁੰਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੀਰਣ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਚੁਨੇਂ। ਕਯੋਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਤਤਵਾਂ ਤੋਂ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਚੀਨੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਪੱਟਿਕਾ ਜਾਂ ਪਲਾਾਕ ( Plaque ) ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।

ਪਲਾਾਕ ਕੀ ਹੈ ਪਲਾਾਕ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਊਪਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਤੇ ਜਮੀ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਤਹਿ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂਦੀ ਰੋਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੇ ਰੋਗ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਹੈ ਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਲਾਸਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਡੇਂਟਲ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਫਲਾਸ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਧੁਮੇਹ ਜਾਂ ਆਟੋਇੰਮਿਊਨ ਡਿਜੀਜ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਆਦਾ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਅਤੇ ਫਲਾਸ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਡੇਂਟਿਸਟੇ ਨਾਲ ਜਰੂਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਬਚਆਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਂਨਹਾਂਾ ਦੋ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਬੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਮਯੂਦਜਿਕ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਜਦੋਂ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਡੇਂਟਲ ਚੇਕਅਪ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬੈਕਟੀਂਰਿਅਲ ਇੰਫੇਕਸ਼ੰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਨੂੰ ਰੋਗ ਗਰਸਤ ਮਸੂੜੇ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਕਤਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਪਹੁਂਚ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦ ਕਸ਼ਤੀ ਗਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਵਰ ਤੋਂ ਸੀ-ਰਿਏਕਟਿਵ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਜਾਂ ਸੀਆਰਪੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸੀਆਰਪੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਜ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਸੀਪੀਆਰ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਲੀਜ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਸਮਸਯਾੀਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀਪੀਆਰ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਹਿਰਦਾ ਰੋਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। CPR ਦਾ ਜੋਖਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਓਨਾ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਕਿਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਜਯਾਹਦਾ ਜੋਖਮ? ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਵਿਅਸਕਾਂ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਸਗੋਂ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸੜਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਂਨਹਾਂਦ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਪੜਿਆ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵਇਸਕਹ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਸਿਹਤ ਸਮਸਯਾੀਵਾਂ ਦੇ ਜਿਆਦਾ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਦਤ ਨਾ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਮੋਹਕ ਮੁਸਕਾਨ ਦੇਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਤੇ ਕੀਟਾਣੁਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਰ ਰੱਖੇਗੀ। ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਣਾ ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿਖਿਆ ਦਿਓ ਉਮਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੰਦ ਸਫਾਈ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਨਮ ਵਾਸ਼ਕਲਾਥ ਚਲਾਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਆਦੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਦੰਦ ਆਦਤ ਸਥਾਪਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਾਡਲਰਜ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਚੁਣਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵਣਗੇ।

 

ਡਾ: ਕਵਲਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰੀਤ ਦੰਦਾ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ,
ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਘਰ ਬਾਰਨ, ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ
ਮੋ: 9815601620, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: