ਪੰਜਾਬੀ

ਪੰਜਾਬੀ

ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ,
ਸੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਪਟਰਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
ਗੁਰੂਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ,
ਦਿੱਤਾ ਦਰਜਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ,
ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ ਬਿਗਾਨੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
ਆਉਣ ਬਿਗਾਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਬਚਾਵਣ,
ਆਪਣਿਆਂ ਕਦਰ ਨਾ ਜਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
ਸੰਘੀ ਘੁੱਟ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,
ਮੇਰੇ ਹੀ ਦਿਲਜਾਨੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
‘“ਬਿੰਦ ਨੇ ਵੀ ਦੋ ਅੱਖਰ ਲਿਖਕੇ,
ਘੜ ਤਾਂ ਲਈ ਕਹਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।
ਪਰ ਲੱਭਿਆ ਨਾ ਹਲ ਕੋਈ ਮੁੜ,
ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣੀ ਪਟਰਾਣੀ ਵੇ ਲੋਕੋ।

ਕੌਰ ਬਿੰਦ ,
(0031687900285),
kaurbind1984@gmail.com

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: