Thu. Apr 2nd, 2020

ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ

ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ

ਪੀਰਿਅਡਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਣ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਸੁਚੇਤ। ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਸਮਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਦਰਦ, ਐਂਠਨ ਅਤੇ ਮੂਡ ਸਵਿੰਗਸ ਤਾਂ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਲਛਣ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਮਗਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੁਆਤ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਧਾਰਣ ਜਿਹੇ ਫਲੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਰੇਸਪਿਰੇਟਰੀ ਇੰਫੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਰ ਕੁੱਝ ਘਰੇਲੂ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਨਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੀ ਹੈ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ?
ਕੁੱਝ ਏਕਸਪਰਟਸ ਮੰਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਾਰਮੋਨਲ ਬਦਲਾਵ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਸਧਾਰਣ ਤੌਰ ਤੇ ਵੇਖੋ ਤਾਂ ਹਰ ਔਰਤ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਹਾਰਮੋਂਸ ਦਾ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਅਜਿਹਾ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਕਟਰਸ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਵਸਤ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਪੀਰਿਅਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਨਾਮ ਦੋ ਕਾਰਣਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਰਿਅਡਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸੀ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਲੂ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਸਧਾਰਣ ਜਹੇ ਲੱਛਣ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ –

• ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਮਰੋੜ ਅਤੇ ਐਂਠਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
• ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੋਣਾ
• ਬੁਖਾਰ ਆਣਾ
• ਚੱਕਰ ਆਣਾ
• ਉਲਟੀ ਅਤੇ ਮਤਲੀ ਆਣਾ
• ਕਬਜ ਜਾਂ ਪੇਚਿਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
• ਥਕਾਣ ਅਤੇ ਆਲਸ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ
• ਲਗਾਤਾਰ ਸਿਰ ਦਰਦ

ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਸੱਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕਈ ਵਾਰ ਪੀਰਿਅਡਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਦਿਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿੱਖਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਉਲਟੀ, ਬੁਖਾਰ, ਮਤਲੀ ਵਰਗੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੁੱਝ ਔਰਤਾਂ ਇਹ ਸੱਮਝ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਦਵਾਈ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਣਾ ਜਾਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਕੰਫਰਮੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘਰ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਟੇਸਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੋ।
ਘਰੇਲੂ ਉਪਾਅ ਆਣਗੇ ਕੰਮ
ਪੀਰਿਅਡ ਫਲੂ ਕੋਈ ਮੇਡੀਕਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਹੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਮਾਇਕਰੋਬਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਸਟੀਕ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਲਥ ਏਕਸਪਰਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਸੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ –
• ਹੀਟਿੰਗ ਪੈਡ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾਲ ਢਿੱਡ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ।
• ਕਈ ਵਾਰ ਪੇਚਿਸ, ਉਲਟੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੂਬ ਪਾਣੀ ਪਿਓ ਅਤੇ ਲਿਕਵਿਡ ਡਾਇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ।
• ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲ ਕਰ ਪਿਓ।
• ਫਾਸਟ ਫੂਡਸ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡਸ ਦੇ ਬਜਾਏ ਫਲ, ਸਬਜੀਆਂ, ਨਟਸ, ਅਨਾਜ ਆਦਿ ਖਾਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਬਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਨਾਵ ਲਵੋ ਅਤੇ ਦਿਨਭਰ ਆਪਣੇ ਮਨਪਸੰਦ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਰਹੋ।
• ਭਰਪੂਰ ਨੀਂਦ ਜਰੂਰ ਲਵੋ। ਨੀਂਦ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਬੁਖਾਰ, ਦਰਦ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਦਵਾਵਾਂ ਲੈ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਘਬਰਾਓਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਬਸ ਸੁਚੇਤ ਰਹੇ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: