ਪਿਆਰ

ss1

ਪਿਆਰ

ਅਸੀਂ ਪਿਅਾਰ ਦਿਲੋਂ ਕਰਦਿਅਾ.
ਕੋੲੀ ਲੋੜ ਨੀ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵੇ ਦੀ..
ਅਸੀਂ ਹੀ ਰਹੀੲੇ ਵਿਚ ਸਰੂਰ ਦੇ..
ਕੋੲੀ ਲੋੜ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲੇ ਮਾਵੇ ਦੀ..
ਦਿਤਾ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਨੇ ਕੋੲੀ ਘਾਟ ਨਹੀਂ..
ਤੀਵੀਅਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁਨਾਲੀਾ ਚੁਕੀਅਾਂ ਨਾ..
ਧੌਣ ਚੁਕਾੲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਗਦਾਰਾਂ ਨੂੰ..
ਖੜ ਕੇ ਮੋੜ ਤੇ ਕੀਤੀਅਾਂ ਅਖਾਂ ਤਤੀਅਾਂ ਨਾ..
ਦੇਸੀ ਜੇਹੇ ਸੁਭਾ ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਦੇਸੀਅਾ..
ਚੰਗਾ ਸਮਝਦੇ ਨੀ ਯਾਰੀ ਵਿਚ ਘਾਲੇ ਮਾਲੇ ਨੂੰ..
ਮਾੜਾ ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਨੀ ਨਾ ਸੋਚਿਅਾ ਰਬ ਖੁਸ ਰਖੇ..
ਜੋ ਲੋਕੀ ਮਾੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਮਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ….

ਮੱਖਣ ਸ਼ੇਰੋਂ ਵਾਲਾ
98787-98726

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *