Thu. Apr 9th, 2020

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਸਿਰਫ ਮਿੱਠੇ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ( Tooth Decay ), ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇਨੇਮਲ ( ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਤਹਿ ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਤੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬੋਹਾਇਡਰੇਟ ਯੁਕਤ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ( ਸ਼ਰਕਰਾ ਅਤੇ ਸਟਾਰਚ ) ਜਿਵੇਂ ਬਰੇਡ, ਅਨਾਜ, ਦੁੱਧ, ਸੱਜੀ, ਫਲ, ਕੇਕ ਜਾਂ ਕੈਂਡੀ ਦਾ ਸੇਵਨ ਜਯਾੁਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਜਦੋਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸਮਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਚਾਉਣੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਏਸਿਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਏਸਿਡ, ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ, ਲਾਰ ਅਤੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਮਿਲ ਕੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲਾਨਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਲਾਕ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏਸਿਡ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਨੇਮਲ ਉੱਤੇ ਘੁਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਛੇਕਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿੰਨਹਾਂਕ ਨੂੰ ਕੈਵਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕੁੱਝ ਕਾਰਨ ਹਠ ਅਨੂਸਾਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ:

ਮੁੰਹ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਨਾ ਕਰਣਾ
ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਨਾ ਕਰਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਫਲਾਸਿੰਗ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਣ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਲਾੰਕ ਬਨਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਇਨੇਮਲ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਨਾਲ ਸੋਂਦੇ ਅਤੇ ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਿਰਫ ਬਰਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਫ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਕਈ ਵੇਰ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੋ।
ਮੇਡੀਕਲ ਪ੍ਰਾਬਲੀਮ
ਕਈ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਿਹਤ ਹਾਲਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਏਸਿਡ ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਵਗਦਾ ਹੈ ਉਲਟੀ ਜਾਂ ਬੁਲਿਮਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੁਰਤ ਆਪਣੇ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਖਾਨ ਤੇ ਪੀਣਾ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰਖੋ।
ਸਟਾਰਚ ਅਤੇ ਸ਼ੁਗਰ ਯੁਕਤ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪਦਾਰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸੇਵਨ ਨਾਲ ਕੈਵਿਟੀਜ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੁਗਰ ਜਾਂ ਸਟਾਰਚਿਉਕਤ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਖਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਖਾਨਾ ਪਕਾਨਾ, ਸਾਂਸ ਲੈਣਾ, ਅਨਾਜ, ਕੈਂਡੀਜ, ਸੁੱਕੇ ਫਲ, ਕਿਸ਼ਮਿਸ਼ ਆਦਿ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੰਹ ਦਾ ਸੁੱਕਣਾ
ਲਾਰ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਪਲਾੈਕ ਧੋਣੇ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਲਾਰ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੰਹ ਸੁੱਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਸੜਨ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਅਤੇ ਏਸਿਡ
ਜਦੋਂ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਵਾਲੇ ਕਾਰਬਸ ਨੂੰ ਪਚਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਏਸਿਡ ਅਤੇ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।

ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਰੋਕਣ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਨੁਕਤੇ
ਆਪਣੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਦਿਨ ਦੋ ਵਾਰ ਬਰਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਨੇਮੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਡੇਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ। ਸੁਨਿਸਚਿਤ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟੂਥਪੇਸਟ ਵਿੱਚ ਫਲੋਰਾਇਡ ਹੈ। ਹਰ ਭੋਜਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਦੰਦ ਬਰਸ਼ ਕਰਣਾ ਕਦੇ ਨਾ ਭੁੱਲੋ।
ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਖਾਣਾ ਲਵੋ। ਡੀਪ ਫਰਾਇਡ, ਪ੍ਰੋਸੇਸਡ ਅਤੇ ਜੰਕ ਫੂਡ ਦੇ ਸੇਵਨ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਕੈਂਡੀ, ਚਿਪਸ, ਚਾਕਲੇਟ ਅਤੇ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਓਨਾ ਬਚਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕਰੋ।
ਫਲੋਰਾਇਡ ਯੁਕਤ ਮਾਉਥਵਾਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮੁੰਹ ਨੂੰ ਧੋਵੋ। ਇਹ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਪਲਾਕਕ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਜੀਵਾਣੁਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਫਲਾਸ ਕਰਣਾ ਬਰਸ਼ ਕਰਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਫਲੋਰਾਇਡ ਯੁਕਤ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨਾਲ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਸੜਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਾ: ਕਵਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕਾਲਰਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟਿਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815601620, 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: