ਦੋ ਨਦੀਆਂ 

 ਦੋ ਨਦੀਆਂ

ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ
  ਜੀ ਦੋ ਫੁੱਲ ਨੇ ਗੁਲਾਬਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਭੇਂਟ ਚੜਿਆ ਅਰਥੀ ਨੂੰ
ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ
ਮਹਿਬੂਬ ਦੇ ਨਾਜਾਂ ਦੇ
  ਜੀ ਦੂਜਾ ਨਾਂ ਕੀਤਾ…
ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ
  ਜੀ ਦੋ ਸਹੇਲੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ
ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਹੀ ਨਾਲ ਘੁੰਮਦੀ
ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ
  ਪੱਕੀਆਂ ਅੱਟਣਾਂ ਨੇ
ਜੀ ਦੂਜੀ ਦੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ …
ਦੋ ਤਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ
  ਜੀ ਦੋ ਤਾਰੇ ਅੰਬਰਾਂ ਦੇ
ਇੱਕ ਟੁੱਟਿਆ ਖ਼ਬਰ ਨਾ ਕਾਈ
ਦੂਜਾ ਵੇਹੜੇ ਡਿੱਗਿਆ
  ਡਿੱਗਿਆ ਏ ਕੰਜਰਾਂ ਦੇ
ਜੀ ਦੂਜਾ ਵੇਹੜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਏ…
ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ
  ਜੀ ਦੋ ਨਦੀਆਂ ਵਗਦੀਆਂ ਨੇ
ਰਾਹ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਆਪੋ-ਅਪਣੇ
ਅੰਤ ਸਾਗਰ ‘ਚ ਰਲਦੀਆਂ ਨੇ
  ਜੀ ਅੰਤ ਸਾਗਰ ਚ…
ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ
  ਜੀ ਇੱਕ ਬੁਲਬੁਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ
ਐਵੇਂ ਦੁਨੀਆਂ ਮਾਣ ਕਰੇਦੀ
ਹਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ
 ਸਭਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਾ
ਜੀ ਹਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ…
ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ
(+917589431402)
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: