Tue. Jan 21st, 2020

ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ

ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ

ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਤੋਂ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਜੇਕਸ਼ਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਤਤੇਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਨਯਹ ਜਾਨਵਰ ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਫੋਬਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਬਿਆ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਸੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਹਾਂ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਯਾਨੀ ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟ੍ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਤੌਰ ਉੱਤੇ ਡਾਕਟ ਰ ਜਾਂ ਸੂਈ ਤੋਂ ਡਰ ਲਗਨਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਕੀ ਹੈ ?
ਦੰਤ ਚਿਕਿਤਸ ਕ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮਾਂ ਚਿੰਤਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣਾ ਬਹੁਤ ਸਧਾਰਣ ਜਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਸਧਾਰਣ ਰੂਪ ਨਾਲ ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟ।ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟੌਰੋਂ ਦੇ ਡਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਫੋਬਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਲਕਵਾਗਰਸਤ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਸਾਰੇ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਫੋਬਿਆ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਗੋਰਾਫੋਬਿਆ (ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀ ਬੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਕਦੇ), ਟਰਿਪੈਨੋਫੋਬਿਆ (ਸੂਈ ਦਾ ਡਰ) ਅਤੇ ਆਈਟਰੋਫੋਬਿਆ ( ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਡਰ ) ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਬਹੁਤ ਆਮ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਗਭੱਗ 75 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਅਸਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਰ
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਯਾਨੀ ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟਿਰ ਤੋਂ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਰ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤੱਤ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਕੁੱਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੀਜਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ , ਜਿਸ ਵਿੱਚ –
ਸੂਈ : ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਸੂਈ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਦੰਦ ਦੇ ਡਾਕਟੂਰ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਸੁਇਆਂ ਅਤੇ ਡਰਿੱਲ ਨੂੰ ਵੇਖਕੇ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੀ ਸੰਦੇਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਵਿਸਮਾਦ ਜਾਂ ਘਬਰਾ ਜਾਣਾ : ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁੰਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਚ ਸੱਕਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਸ ਲੈਣ ਜਾਂ ਨਿਗਲਣ ਵਿੱਚ ਕਠਿਨਾਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਡਰ ਇੰਨਾ ਮਜਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਸ ਡੇਂਟਲ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੀ ਪਰਿਕ੍ਰੀਆ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਅਵਾਜ : ਹਰ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਾਕਟਰ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਮੱਗਰੀ ਹੋਰ ਤੇ ਸਵਿਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਵਾਜ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਮਚਲਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵਯਰਕਤੀ ਦਾ ਡਰ ਜਾਂ ਡਰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੰਦ ਦੇ ਕਲਿਨਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਭੈੜੇ ਅਨੁਭਵ ਰਹੇ ਹੋਣ।
ਦਰਦ: ਭਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਡੇਂਟਲ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਨੂੰ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦੰਦ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਜੋ ਔਖਿਆਈ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਦਰਦ ਸਹਨ ਕਰਣ ਦਾ ਡਰ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹਨ?
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਦਾਂਦਾਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਡੇਂਟਲ ਸਪੈਸ਼ਿਲਿਸਟਇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਗੰਭੀਰ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਦਰਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮਸਿਆਂਵਾਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਡੇਂਟਲੋਫੋਬਿਆ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਡੇਂਟਲ ਟਰੀਟਮੇਂਟ ਦੇ ਡਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਤਲੀ ਅਤੇ ਮੁੜ੍ਹਕੇ ਅਤੇ ਕੰਪਕਪਾਹਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਡੇਂਟਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਉੱਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪਾਵਾਂ ਕਾਬੂ?
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਡੇਂਟਿਸਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਕੁੱਝ ਮਾਮਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਡੇਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਗੀ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਚਿਕਿਤਸਕ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣਾ ਹਾਲਤ ਨਾਲ ਨਿੱਬੜਨ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਰੀਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਕੀ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਨੇਮੀ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤਸੋਂ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਓੜਕ ਜ਼ਬਾਨੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਨਾ ਲੈਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਡੇਂਟੋਫੋਬਿਆ ਵਾਲੇ ਰੋਗੀ ਡੇਂਟਿਸਟ ਤੋਂ ਬਚਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਡਰ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਕਰੀਬ ਲੈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਕਮਲ ਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ
ਪ੍ਰੀਤ ਦੰਦਾਂ ਦਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਬਾਰਨ
ਪਟਿਆਲਾ
9815200134, 9815601620

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: