Sat. Apr 4th, 2020

ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ

ਡਾਇਬਿਟਿਕ ਹੋ ਤਾਂ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜਲਨ

ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜਰਅੰਦਾਜ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵਾਗ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਵਲ ਭੋਜੋ ਸ਼ਰਮ ਨਾ ਕਰੋ। ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਨਜ਼ਰ ਰਖ਼ਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੱਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਵਧਣ ਲੱਗੇ। ਵੱਧਦੇ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਕਾਰਣ ਸਰੀਰ ਕੀ ਕਈ ਗਲਾਂ ਵਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਤਲਵੇ ਦੀ ਤਵਚਾ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਅਤੇ ਲਾਲਪਨ। ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦਾ ਲੇਵਲ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਮਣਾ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਮਰੀਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਵਧਣ ਦੇ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕ ਅਕਸਰ ਵਿਆਕੁਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜੀਆਂ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਡਾਇਬਿਟੀਕ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ
ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਲ ਪੈਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਲਾਜ ਦੀ ਜਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸੁਣ ਹੋਣਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸ ਤੇ ਤੇਲ ਦੀ ਮਾਲਿਸ਼ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦੱਸੀ ਡਾਇਟ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਪੇਰਿਫੈਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੱਧਦੇ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਸਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਰ, ਪੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੂਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ 4 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੈਰਿਫੈਰਲ ਨਿਊਰੋਪੈਥੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ, ਪੰਜੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਹੱਥ ਅਤੇ ਮੋਢੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪੇਰਿਫੈਰਲ ਦੇ ਲੱਛਣ ਕੀ ਹੈ?
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਪਤਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਝ ਸ਼ੁਰੁਆਤੀ ਲੱਛਣ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਿਨਕ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦਾ ਸੌਖ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜੇ ਸੁੰਨ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਾਚਣ ਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਘੱਟ ਹੋਣਾ, ਐਂਠਨ ਅਤੇ ਜਲਨ, ਲਗਾਤਾਰ ਭਾਰ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਸਭ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।

ਬਚਾਵ
ਡਾਇਬਿਟੀਜ ਦੇ ਮਰੀਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਆਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਵਧਨਾ ਜਿਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਲੇਵਲ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਣੀ ਹੈ।
ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇ ਸਮੇ ਤੇ ਏਚਬੀਏ1ਸੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਬਲਡ ਸ਼ੁਗਰ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੈਦਲ ਚੱਲੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਖੂਨ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁੰਨ ਰਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਨ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅਲਟਰਾਸਾਉਂਡ ਡਾਪਲਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕਰਵਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ।
ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦਰਦ ਹੋਣ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਲਾਜ ਨਾ ਮਿਲ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਘਰ ਉੱਤੇ ਕੁੱਝ ਘੰਟੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਨਸੁਨੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲੂਣ ਪਾਕੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਜਲਨ ਅਤੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਓਮ ਚੋਹਾਨ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ,
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9041597151

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: