ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ
Tue. Jun 30th, 2020

ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਕੀ ਹੈ?

ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਕੀ ਹੈ?

ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਜਾਂ ਵਰਕਆਉਟ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਕਰਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੂਹਣੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਅਤੀਰਿਕਤਰ ਦਬਾਅ ਪੈਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੋਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋਚ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ( Forearm ) ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਕਾਫ਼ੀ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ , ਕਦੇ – ਕਦੇ ਇਹ ਦਰਦ ਅਸਹਨੀਏ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਏਥਲੀਟਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੂਪ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂਨੂੰ ਜੋ ਅਕਸਰ ਖੇਡਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਬਾਹਾਂ ਦਾ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਦੇ ਹਨ , ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟੇਨਿਸ ਅਤੇ ਗੋਲਫ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ । ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਨੂੰ ਲੇਟਰਲ ਏਪਿਕਾਂਡਿਲਾਇਟਿਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਇਹ ਕੂਹਣੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕੋਸ਼ਠ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਦੇ ਜੋੜੋਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਂਦਾ ਹੈ , ਇਸਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਵਲੋਂ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਕਠੋਰਤਾ , ਉਭਾਰ ਅਤੇ ਜੋੜੋਂ ਦੇ ਦਰਦ ਵੀ ਵੱਧ ਸੱਕਦੇ ਹਨ । ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾਈ ਜਾਂ ਹੱਥ ਵਲੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਨਹੀ ਕਰ ਪਾਂਦੇ ਹਨ । ਆਓ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਹੋ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਤੁਸੀ ਇਸ 5 ਘਰੇਲੂ ਉਪਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵਲੋਂ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਵਲੋਂ ਨਜਾਤ ਪਾ ਸੱਕਦੇ ਹੋ ।

ਬਰਫ ਦੀ ਸਿਕਾਈ
ਬਰਫ ਏੰਟੀਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਏਜੰਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਸੋਜ ਘੱਟ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਖੂਨ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਦ ਵਲੋਂ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੂਹਣੀ ਵਿੱਚ ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ 15 ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ ਦੇ ਪੈਕੇਟ ਵਲੋਂ ਸਿਕਾਈ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹਨ। ਬਿਹਤਰ ਨਤੀਜਾ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਵਲੋਂ ਘੱਟ ਚਾਰ ਵਲੋਂ ਪੰਜ ਵਾਰ ਬਰਫ ਦੀ ਸਿਕਾਈ ਕਰਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਰਫ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਆਪਣੀ ਤਵਚਾ ਉੱਤੇ ਨਾ ਰੱਖੋ , ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਵਚਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਅੱਪੜਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ , ਇਸਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੱਪੜੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨ੍ਹ ਕਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ ਤਵਚਾ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ ।

ਆਰਾਮ ਕਰੋ
ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਾਮ ਕਰਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਪੇਂਟਿੰਗ, ਟੇਨਿਸ, ਗੋਲਫ ਅਤੇ ਥਰੋਇੰਗ ਵਰਗੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਰ – ਵਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੂਹਣੀ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨਾਵ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ – ਵਿੱਚ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ।

ਤੰਦੁਰੁਸਤ ਖਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਨ
ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਖਾਣਾ ਬੇਹੱਦ ਜਰੂਰੀ ਹੈ । ਸੋਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਲਈ ਮਿੱਠੇ , ਸੋਡਿਅਮ ਯੁਕਤ ਅਤੇ ਵਸਾਯੁਕਤ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਲੋਂ ਬਚੀਏ । ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੇਵਨ ਵਲੋਂ ਵਾਟਰ ਰਿਟੇਂਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਮਾਵ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹਨ । ਤੁਸੀ ਅਜਿਹੇ ਖਾਣਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰੀਏ ਜੋ ਏੰਟੀਇੰਫਲੇਮੇਟਰੀ ਗੁਣਾਂ ਵਲੋਂ ਭਰਪੂਰ ਹੋ । ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਤਾਂ ਹਰੀ ਪੱਤੇਦਾਰ ਸਬਜੀਆਂ , ਜਾਮੁਨ , ਖੱਟੇ ਫਲ, ਤਰਬੂਜ, ਅਤੇ ਸੰਗਤਰੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਡਾਇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀ ਪੋਟੇਸ਼ਿਅਮ ਅਤੇ ਮੈਗਨੀਸ਼ਿਅਮ ਯੁਕਤ ਖਾਦਿਅ ਪਦਾਰਥ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਏਵੋਕਾਡੋ, ਮਿੱਠੇ ਆਲੂ, ਕੇਲੇ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਪਾਣੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੇਵਨ ਊਤਕ ਸਿਹਤ ਲਈ ਵੀ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ।

ਫਿਜਯੋਥੇਰੇਪੀ
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਨਿਸ ਏਲਬੋ ਦੇ ਵਜ੍ਹੇ ਵਲੋਂ ਅਸਹਨੀਏ ਦਰਦ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਫਿਜਯੋਥੇਰੇਪਿਸਟ ਵਲੋਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ । ਫਿਜਯੋਥੇਰੇਪਿਸਟ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾਂ ਦਾ ਵਰਤੋ ਕਰਕੇ ਚੋਟ ਵਲੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਰੇਖ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਇਸਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦਾ ਹੈ । ਉਹ ਕੁੱਝ ਮੈਨੁਅਲ ਥੇਰੇਪੀ ਤਕਨੀਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੇਲ ਵਲੋਂ ਮਾਲਿਸ਼ ਅਤੇ ਏਕਸਰਸਾਇਜ ਵਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਦ ਅਤੇ ਸੋਜ ਵਲੋਂ ਰਾਹਤ ਦਵਾਉਣ , ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਰਕਤ ਦੇ ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਬੜਾਵਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ ।


ਡਾ: ਸੁਧੀਰ ਗੁਪਤਾ ਤੇ ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 7888663049, 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: