ਜਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾ ਇਸ ਤ੍ਹਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਜਿਆਦਾ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾ ਇਸ ਤ੍ਹਰਾ ਕਰਨ ਨਾਲ

ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਟ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ।ਕਿਉਕਿ ਠੰਡੀਆ ਹਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਅਕੜੇਵਾ ਅਤੇ ਖੂਸ਼ਕੀ ਆ ਜਾਦੀ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਠੰਡੀ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਹਿਣ,ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ,ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਨਾ ਵਰਤੋ।ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਪੰਜ ਤੱਤਾ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੀ।ਇੰਨਾ ਪੰਜ ਤੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੇ ਬਾਹਰੀ ਕਰਿਆਵਾ ਚੱਲਦੀਆ ਹਨ।ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਖਾਣ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇਪਹਿਰਾਵੇ ਦਾ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ ਜਾਨੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੇ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।ਇਸ ਤੋ ਇਲਾਵਾ ਆਪਾ ਗੱਲ ਕਰਾਗੇ ਕਿ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਿਵੇ ਨਿਪਟਾਈਏ।ਜਿਵੇ ਕਹਿ ਲਵੋ ਘਰ ਬਾਰ ਔਰਤ,ਮਰਦ ਨੂੰ ਆਪੋ,ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤਾ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਾਲ,ਨਾਲ ਸਰਦੀ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕਰਣੇ ਹੀ ਪੈਦੇ ਹਨ।ਕਿਉਕਿ ਜਿਦੰਗੀ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਰੂਰੀ ਹੈ।ਜਿਵੇ ਆਪਾ ਘਰੋੋ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਭ ਤੋ ਪਹਿਲਾ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਪਾੳ।ਉਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਸਕੂਟਰ,ਮੋਟਰਸਾਇਕਲ ਦੀ ਜਗਾ ਬੱਸ ਜਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਤੇ ਡੳਿੁਟੀ ਜਾਣਾ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਬੇਹਤਰ ਰਹੇਗਾ ਜੀ॥ਇਸ ਨਾਲ ਆਪਾ ਸੀਤ ਲਹਿਰ ਤੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਔਰਤਾ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਠੰਡ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਕੰੰਮ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨ ਔਰ ਪਾਣੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਧੁੱਪ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪ ਵੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਮੈਬਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਗਰਮ ਤੇ ਤਾਜਾ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਕਿਉਕਿ ਬਾਸੀ ਭੋਜਨ ਖਾਣ ਨਾਲ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆ ਹਨ।ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜਾ ਦਾ ਸੇਵਨ ਘੱਟ ਹੀ ਕਰੋ ਜਿਆਦਾਤਰ ਸੁੱਕੇ ਮੇਵੇ ,ਪਿੰਨੀਆ,ਪੰਜੀਰੀ ਆਦਿ ਠੰਡ ਤੋ ਬਚਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾ ਆਪਣੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਅਤੇ ਬਿਸਤਰੇ ਵੱਲ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋ ਵੱਧ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਵਿੱਚ ਸੌਣ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ ਨਿੱਘਾ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬਿਸਤਰਾ ਗਰਮ ਹੋਣਾ,ਸੌਫਟ ਹੋਣਾ,ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜਮੀ ਹੈ।ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾ ਠੰਡ ਤੋ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਚੰਗੀ ਨੀਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਔਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਣ ਯੋਗ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਾਂ।ਜਿਆਦਾ ਠੰਡੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾ ਨੂੰ ਖਾਂਸ਼ੀ ,ਜੁਕਾਮ ,ਬੁਖਾਰ ਆਦਿ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਣ ਘੇਰਦੀਆ ਹਨ।ਇੰਨਾ ਤੋ ਬਚਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਗਰਮ ਸੂਪ ਤਾਜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਵਰਤੋ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੀ।ਕੋਸੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਰੋਜਾਨਾ ਇਸਨਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਰਿਸਟ,ਪੁਸਟ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।ਰੋਜਾਨਾ ਸੁੱਧ ਦੇਸੀ ਘਿਉ ਦੀਆ ਦੋ ਬੂੰਦਾ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣ ਨਾਲ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।ਫੇਫੜੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।ਇਸ ਤ੍ਹਰਾ ਆਪਾ ਠੰਡ ਤੋ ਬਚ ਕੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।ਇਸ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਹਮੇਸਾ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਪਾ ਸਰੀਰਕ ਅਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।

ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਸੋਢੀ 94786 58384।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: