Tue. Apr 7th, 2020

ਚੁਣੋ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਤਾਂਕਿ ਬਣੀ ਰਹੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਚੁਣੋ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਤਾਂਕਿ ਬਣੀ ਰਹੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ

ਟੂਥਬਰਸ਼ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਕਈ ਲੋਕ ਸਸਤੇ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੁੱਝ ਪਾਪਿਉਲਰ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਵੇਖ ਬਸ ਉਸੀ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਟੂਥਬਰਸ਼ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੇਕਰ ਕੁੱਝ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਭਰੋਸਾ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਸਕਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰ ਸਕੇਂਗਾ ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਿਸਲਸ ਹਨ ਬੇਸਟ
ਇਹ ਕਈ ਖੋਜਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸਟ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਬਰਿਸਲਸ ਸਾਫਟ ਹੋਣ । ਅਜਿਹੇ ਬਰਿਸਲਸ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਡੈਮੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਬਰਿਸਲਸ ਹਾਰਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮਸੂੜੇ ਛਿਲ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਬਲੀਡਿੰਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਗਾ । ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸੇਂਸਿਟਿਵਿਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਬਲਮ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ।

ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਹੇਡ
ਅਜਿਹਾ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਲਵੋ ਜਿਸ ਦਾ ਹੇਡ ਪਾਰਟ ਚੌੜਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਤਲਾ ਹੋਵੇ । ਨੈਰੋ ਹੇਡ ਹੋਣ ਨਾਲ ਬਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਥੇ ਹੀ ਬਰਸ਼ ਦਾ ਸਿਰਿਆ ਚੌੜਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਪਲਾਕ ਜਮਿਆ ਦਾ ਜਮਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸੜਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ ।

ਗਰਿਪ ਵਾਲੇ ਬਰਸ਼
ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਰਬਰ ਗਰਿਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁੱਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ । ਬਿਹਤਰ ਚਾਇਸ ਗਰਿਪ ਵਾਲੇ ਬਰਸ਼ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਕੜ ਨੂੰ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੰਦਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ।

ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਚੁਨੋ ਠੀਕ ਸਾਇਜ
ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜੇਕਰ ਬਰਸ਼ ਚੁਨ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿਡਸ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟੂਸ਼ਬਰਸ਼ ਹੀ ਲਵੋ । ਇਹ ਬਰਸ਼ ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਚਿਲਡਰਨ ਲਈ ਡਿਜਾਇਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂਕਿ ਮੁੰਹ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦੰਦਾਂ ਜਾਂ ਮਸੂੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ।

ਬਿਨਾਂ ਬਰੈਂਡ ਦਾ ਬਰਸ਼
ਬਿਨਾਂ ਬਰੈਂਡ ਨੇਮ ਦਾ ਬਰਸ਼ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨਾ ਕਰੋ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਸ਼ ਦੇ ਬਰਿਸਲਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ ਦੀ ਟੇਸਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ । ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਮਜ਼ ਹੇਲਥ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ।

ਸਿਰਫ ਪਾਪਿਉਲੈਰਿਟੀ ਉੱਤੇ ਨਾ ਜਾਓ
ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਰਕੇਟ ਵਿੱਚ ਜੱਮ ਕੇ ਪ੍ਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਜਿਹਾ ਕਰਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ । ਪਰ ਲਿਖੇ ਪਾਇੰਟਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ ਅਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਠੀਕ ਟੂਥਬਰਸ਼ ਦਾ ਚੋਣ ਕਰੋ ਤਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੰਦਾਂ ਅਤੇ ਮਸੂੜਿਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ।
ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ ਦਰਸਨ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਬਣੀ ਰਹੇ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: