ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਾਉਣ ਲਈ ਮਦੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਛੱਡਾਉਣ ਲਈ ਮਦੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ

ਸਤਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸੱਤੀ-(ਕੈਲਗਰੀ)- ਕਨੇਡਾ

satwinder_7@hotmail.com

ਚੱਜ ਨਾਲ ਜੀਵੋ। ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ। ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜ੍ਹੋ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰੋ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦਾ ਨਸ਼ਾ ਐਸਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੋਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਗਾਲ਼ਾ ਕੱਢਦੇ ਹਨ। ਅਮਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹੋਸ਼ ਟਿੱਕਾਂਣੇ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦੇ। ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਨਾਂਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਵਾਲਿਉ, ਤੁਹਾਡਾ ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਵਾਈ ਦੇ ਕੇ, ਅੱਖ ਝੱਪਕੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮਾਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜੁਵਾਨ ਵੀ ਨਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੌਜੁਵਾਨ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਾਪ, ਦਾਦੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿਆਹਾਂ, ਸ਼ਾਂਦੀਆਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਨਿਮਾਇਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਾਨੋਂ ਸੌਕਤ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦੇਵੇਗੀ। ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰਕਾਂਰਾਂ ਤੇ ਚੁਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਨਾਂਸ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਹਰ ਦਾੜ੍ਹੀ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਭੇਸ ਬਦਲ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਚੱਜ ਨਾਲ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਘਰ ਦੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਸੁਆਣੀਆਂ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਹੱਟਾਉਣ ਲਈ ਮਦੱਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਇੰਨਾਂ ਉਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਂ ਵੱਧ ਖਾਂ-ਪੀ ਜਾਂਣ ਕਾਰਨ ਸਾਹ ਆਉਣਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਗਲ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗਿੱਠ ਸਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਠੋਸ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਕਸੀਜਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੀਆਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਬਆਦ ਵੀ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਖਾ-ਪੀ ਤੇ ਮੂਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਂ ਖਾਂਣਾਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੋ-ਚਾਰ ਬਾਰ ਐਸੀ ਖ਼ਬਰ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਨੁੱਖ-ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾਂ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੀ ਜੀਵੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾ ਕਰਾਈਆਂ ਜਾਂਣ। ਐਸੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾੜੇ ਸਿੱਟ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਸ਼ੇ ਕਾਰਕੇ, ਆਪਦਾ ਸਰੀਰ, ਘਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੁਵਾਨ ਪੁੱਤ, ਕਮਾਂਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਿਉ, ਘਰ ਦੇ ਸਬ ਮਰਦ ਨਸ਼ੇ ਖਾ-ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਗਏ ਹਨ। ਜਾਂ ਜੋ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ, ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਾਂਗ ਪਏ ਹਨ। ਬੱਚੇ, ਮਾਂਪੇਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾਂ-ਆਪ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਦੇਖ਼ ਕੇ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਚੰਗੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਣ, ਚੰਗੀਆਂ ਮੂਵੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਜਾਂਣ। ਹਰ ਹਿਲਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਰਨੀ। ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਇੰਨਾਂ ਅਪਹਾਜ਼ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਬਾਰ ਤਾਲਾ ਆਖ਼ਰੀ ਚਾਬੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼, ਮਰੇ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ, ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾਂ ਹੈ। ਜੜਾਂ ਪੱਟਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜੀਵਨਦਾਨ ਦਾ ਬੂਟਾ ਕੋਈ ਹੀ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਮਨ ਨਾਂ ਲਵੇ। ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ ਮਦੱਦ ਲੈਣ ਨਾਂ ਜਾਵੇ। ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾਂ ਪੈਣਾਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਦਾ ਕੋਹੜ ਪਲ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਬਿਮਾਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡੋਜ਼ ਲੈਣਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਦੇ ਹਨ। ਪਤਨੀਆਂ, ਬੱਚੇ, ਮਾਂਪੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਲ, ਰੋਟੀ ਦੁੱਧ ਵਲੋਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰਨ। ਮਰਦ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਔਰਤਾਂ ਬੋਤਲਾਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਜੰਨਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਬੇਹੋਸ਼ ਰੱਖਣਾਂ ਚਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰਤ ਆ ਗਈ। ਸਬ ਦੀ ਪੱਟੀ ਪੋਚੀ ਜਾਂਣੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਬਾਡਰ ਪਾਰ ਕਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਬਾਡਰ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਸੈਨਿਕ, ਪੁਲੀਸ, ਮੰਤਰੀ, ਨੇਤਾ ਸਬ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰ, ਟਰੱਕ, ਬੱਸ ਕੁੱਝ ਵੀ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਾਡਰ ਪਾਰ ਕਰਕੇ, ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਡਰਾਇਵਰ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਗਜ਼ ਮੰਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕ੍ਰੀਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਸੀਦਾਂ ਦੇਖ਼ੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆ ਹਨ। ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ. ” ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਚੱਲਿਆਂ ਹੈ?” ਕਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਡਰੱਗ ਇਧਰ-ਉਧਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੱਡੀਆ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਚੱਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਜਿਸ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 15, 20 , 30ਟੱਨ ਲੱਕੜੀ, ਲੋਹਾ, ਕਪਾਹ, ਕੱਣਕ ਕੁੱਝ ਵੀ ਲੱਦਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਚੱਜ ਮਾਲ ਫੋਲ ਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦੇ। ਤਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਸਗੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਖਾਂ, ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹੀ ਚੋਰ, ਲੇਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਰਪੱਟ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਧੰਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਜੋ ਕੌਮਾਂ ਬਹਾਦਰ ਹਨ। ਜਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾ ਨੌਜੁਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦੀ ਗੇੜ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸਿਰ ਨਾਂ ਚੱਕ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ, ਵੱਖਵਾਦੀ, ਨਸ਼ੇਈ, ਚੋਰ, ਲੁੱਟੇਰੇ, ਭੁੱਖੇ, ਨੰਗੇ ਬੱਣਾਂ ਦੇਣ। ਖੂਬ ਬਦਨਾਂਮ ਕਰਨ। ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟ ਦੇਣ। ਗੋਲ਼ੀਆਂ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ ਦੇਣ। ਪੁਲੀਸ ਵਾਲੇ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂਹੀਂ ਨਸ਼ੇ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ਰਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਤਲੇ ਚੱਟਣ। ਪੰਜਾਬ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਰੱਗੀ ਬਲੈਕੀਏ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਅਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਗੱਲਤੀਆਂ ਮਾਰ-ਕੁੱਟ, ਕਤਲ, ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪੁਲੀਸ, ਵਕੀਲਾ, ਜੱਜ ਦੀਆਂ ਤੱਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੁਵਾਨੀ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗੀ ਬਲੈਕੀਏ, ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਆਪਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ, ਕਮਾਂਈ, ਤੇ ਆਪਦੀ ਰਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਕਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਥੋ ਦੇ ਜੱਦੀ ਲੋਕਾਂ ਫਸਟ ਨੇਤਨ ਇੰਡੀਅਨ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਡਾਲਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਰੱਜੇ ਰਹਿੱਣ। ਸੁਰਤ ਹੀ ਨਾਂ ਰਹੇ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਫੇਅਰ ਭੱਤਾ, ਇੰਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਉਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ, ਫੂਡ, ਮੁਫ਼ਤ ਦੁਵਾਈਆਂ, ਗੌਰਮਿੰਟ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਜੋਗੇ ਪੈਸੇ ਵੀਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਖਾ-ਪੀ ਕੇ ਸ਼ੜਕਾਂ, ਦਰਿਆ ਕਿਨਾਰੇ, ਗੰਦੀਆ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਘੱਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮੋਟੀ ਚੰਮੜੀ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਨਾਲ ਦਿਮਾਗ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਠੰਡ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਥੇ ਇਹ ਘਰ ਬੱਣਾਂ ਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਲ ਨਿੱਕਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਜਗਾ ਦੱਬ ਲਈ। ਇਹ ਐਸਾ ਖੂੰਜੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੋਕਾ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਂ ਹੋਏ। ਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਐਸੇ ਹੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਰਹੇ। ਨਸ਼ੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤਾਂ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੀ ਹੋ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਝੋਪੜੀਆਂ, ਫੁੱਟਪਾਥ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਪੰਜਾਬੀਉ ਤੁਹਾਡਾ ਡਰੱਗੀ ਬਲੈਕੀਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਜਾਗ ਜਾਵੋ। ਹੋਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਜੀਵੋ। ਆਪਦੀ, ਘਰ ਦੀ ਤੇ ਬੁਜੁਰਗਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਰੋਲੋ।

ਐਸੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੁੜੀਆਂ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਕਿਥੋਂ ਬੱਣ ਜਾਂਣਗੇ? ਜੇ ਕਾਬੂ ਨਾਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਸਾਲਾਂ ਨੂੰ 90% ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਮ ਹੋ ਜਾਂਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਮਰਦ ਔਰਤਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਔਰਤਾਂ, ਮਰਦ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਣਗੀਆਂ। ਸਾਬਕਾ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਿੱਚ ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਸਰਵਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਦੀ ਲੋਕ ਸੇਵਾਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਡਰੱਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਹ ਦਸ ਰਹੇ ਹਨ, ” ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਜੇਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 29 ਜੇਲਾਂ ਹਨ। ਜੇ 10 ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਈਏ। 50 ਕਰੋੜ ਰੂਪੀਏ ਦੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਫ਼ੀਮ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। 10 ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪੀਏ ਦੀ ਅਫੀਮ ਮੁਜ਼ਰਮ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ। 29 ਜੇਲਾਂ ਦੀ 180 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੂਪੀਏ ਬੱਣਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਜੇਲਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਨੂੰਨ ਪੁਲੀਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਨਤਾ ਦਾ ਆਪ ਅੰਨਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਵੋ। ਜੇ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜ਼ਰਮਾਂ ਨੂੰ ਅਫੀਮ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ, ਜਰੂਰ ਮਿੱਟੀ ਕੂਟਣੀ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਕਰਨਾਂ ਹੈ। ਤਾਂਹੀਂ ਜੇਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਖਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਨਹੀ ਪਾਉਂਦੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਹਲੜ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਕੰਮ-ਕਾਜ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀ ਹੈ। ਮਰਦਾਨਗੀ ਖੱਸੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਤੇ ਉਂਗ਼ਲ਼ ਚੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ। ਬਹੁਤੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਹਨ। ਵਾਢੀ, ਫਸਲ ਚੱਕਣ, ਬੀਜਣ ਸਮੇ, ਡੋਡੇ, ਭੰਗ, ਅਫੀਮ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਦੇ, ਖੁਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਕਰੋ। ਇਹ ਖਾਂ ਕੇ ਮਰ ਜਾਵੋਗੇ। ਇੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਂਣ-ਪੀਣ ਨਾਲ ਸਰੀਰ ਗਲ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖੂਨ ਮੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੱਣਨੋ ਹੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਧੀ ਉਮਰ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਵੀ ਸੁਧਰ ਜਾਵੋ। ਨਸ਼ੇ ਛੱਡੋ। ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਵੋ। ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਨਾਂਮ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਨਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੇਚਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਆਪ ਨਸ਼ਾਂ, ਰੋਟੀ ਖਾਂਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਮੱਲੋ-ਜੋਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘੇਗਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ, ਪੰਜਬੀਉ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਜਾਗ ਗਏ ਹੋ। ਔਰਤਾਂ ਹੀ ਸਟੈਡ ਲੈ ਲੈਣ। ਘਰ, ਪਿੰਡ, ਵਿਆਹਾਂ, ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾਂ ਨਾਂ ਵੱਡਣਨ ਦੇਣ। ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਘਰ, ਪਿੰਡ, ਮਹੱਲੇ ਵਿੱਚ ਵਤੜਨ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਹੀ ਨਾਂ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਸ਼ੇ ਵੰਡਣ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਕਣ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੋਈ ਨਵਾਂ, ਪੁਰਾਣਾਂ ਠੇਕਾ ਨਾਂ ਖੁੱਲਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਔਰਤੋਂ ਹਮਲਾ ਮਰੋ। ਹੱਲਾ ਬੋਲੋ। ਸਬ ਠੇਕੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਂਨਾਂ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਦਿਉ, ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫੂਕ ਦਿਉ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਭੱਠੀ ਨਾਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਧਰਨੇ, ਜਲਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਅਸਲੀ ਜੰਗ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ, ਪਤੀ, ਪਿਉ ਹੀ ਨਾਂ ਬਚੇ। ਸਿਰੋ ਨੰਗੀਆਂ, ਬਾਂਝ ਹੋ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਜਿੰਦਗੀ ਗੁਜਾਰਨੀ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੰਟਰੌਲ ਕਰਨਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ, ਸਰਪੰਚੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਨਸ਼ੇ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਨਸ਼ੇ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚ ਕੇ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਵੋਟ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2012 ਚੋਣਾਂ ਸਮੇਂ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਜੋ ਨਸ਼ਾ ਵਿੱਕਿਆ ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਆਪ ਅਫੀਮ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਹਨ। ਉਨਾਂ ਦਾ ਡਰੱਗ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਐਮ ਐਲ ਏ, ਐਮ ਪੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਤਰਾਂ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਖਾਂਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਐਸੇ ਹਨ। ਜੰਨਤਾ ਕੈਸੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੀ, ਅਮਲੀ, ਗੀਰੀਬੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਹੋਣਗੇ।

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *