Wed. Aug 21st, 2019

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ

ਵਿਆਹ ਤੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਥਿਅਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

ਬਾਹਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

ਯਾਰ ਘਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

ਰਾਜ਼ੀਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਗੁੱਭ ਗੁਬਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

‘ਲੱਕੀ’ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਹੰਕਾਰ ਘਰੇ ਰੱਖਕੇ ਜਾਈਏ।

ਲੱਕੀ ਚਾਵਲਾ
ਮੁਕਤਸਰ
9417979966

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: