ਕੀ ਲਿਖਾਂ?

ss1

ਕੀ ਲਿਖਾਂ?

ਚੁੱਕੀ ਕਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀ
ਸੋਚਿਆ ਕੀ ਲਿਖਾਂ
ਲਿਖਾਂ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ
ਜਿਹਡਾ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਡੰਗੇ
ਓਹ ਇਕ ਸ਼ਾਇਰ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ
ਲਿਖਾਂ, ਕਿ ਨਾ ਲਿਖਾਂ
ਜੋ ਵੀ ਲਿਖਾਂ ਸੱਚ ਲਿਖਾਂ
ਲਿਖਾਂ ਕਹਾਣੀ ਹੀਰ ਰਾਝੇ ਦੀ
ਜਾਂ ਸੱਸੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖਾਂ
ਪਿਆਰ ਪ੍ੀਤ ਦੀਆ ਗੱਲਾਂ
ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਲਿਖਾਂ
ਜੋ ਲਿਖਾਂ ਮੈ ਸੱਚ ਲਿਖਾਂ
ਧੀਆ ਦੇ ਮੈ ਦੁੱਖ ਲਿਖਾਂ
ਦੁੱਖਾ ਨਾਲ ਮੈ ਸੁੱਖ ਲਿਖਾਂ
ਬਾਬਲ ਦੇ ਵਿਹਡੇ ਦੀਆ ਯਾਦਾ
ਮਾਂ ਦੇ ਓਸ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਲਿਖਾਂ
ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕੀਤੀ
ਓਸ ਰੱਬ ਦਾ ਸ਼ੁੱਕਰਗੁੁਜਾਰ ਲਿਖਾਂ
ਤੁਸੀ ਦੱਸੋ ਮੈ ਕੀ ਲਿਖਾਂ?
ਮੈ ਜੋ ਲਿਖਾਂ.. ਸੱਚ ਲਿਖਾਂ….
ਨਾ ਕੋਈ ਝੂਠ ਲਿਖਾਂ… ।

Shivani ghugianvi

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *