ਕਵਿਤਾ 

ਕਵਿਤਾ

ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ
ਇਸ ਲੀਹੋਂ ਮੈਨੂਂ ਲੱਥ ਦਿਤਾ
ਮੈ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਲਯੁਗ
ਅਸਿਧੇ ਮੈਨੂਂ ਦੱਸ ਦਿਤਾ
ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਮੈਨੂਂ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਁਚ
ਖੜਕਾ ਇਸਦੀ  ਚਾਲ ਦਾ
ਇਹ ਉਹ ਸੀ ਛੁਪਿਆ ਸੱਚ
ਜੋ ਬਰਬਾਦੀ ਮੇਰੀ ਭਾਲਦਾ
ਲੋਕੋ ਕਰੇ ਕਿਨਾਰਾ ਇਸ ਤੋ
ਹਰ ਘਰ ਇਸਨੇ ਪੱਟ ਦਿਤਾ
ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਸੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦਾ
ਇਸ ਲੀਹੋਂ ਮੈਨੂਂ ਲੱਥ ਦਿਤਾ
ਮੈ ਹੀ ਹਾਂ ਤੇਰਾ ਕਲਯੁਗ
ਅਸਿਧੇ ਮੈਨੂਂ ਦੱਸ ਦਿਤਾ
ਸੁਰਿਦਰ ਮਾਣੂਕੇ ਗਿਲ 
8872321000
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: