ਕਬਿੱਤ

ss1

ਕਬਿੱਤ

ਹੋਸ਼ੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹੋਗੇ ,ਦੇਹਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ਹੋਗੇ,
ਚੰਮ ਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਹੋਗੇ,ਵੱਸ਼ ਕੀਤੇ ਕਾਮ ਨੇ।

ਗਰਜ਼ਾ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਹੋਗੇ ,ਹਿਰਦੇ ਕਠੋਰ ਹੋਗੇ,
ਬੰਦੇਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਹੋਗੇ ,ਜੱਗ ਦੇ ਤਮਾਮ ਨੇ।

ਅੰਧਕਾਰ ਘੋਰ ਹੋਗੇ ,ਲੁੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਹੋਗੇ,
ਆਗੂ ਠੱਗ ਚੋਰ ਹੋਗੇ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਚ ਨਾਂਮ ਨੇ।

ਫੋਕੇ ਧਰਵਾਸ ਹੋਗੇ ,ਥੋਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਗੇ,
ਚਿੱਤ ਦੇ ਚਲਾਕ ਹੋਗੇ ,ਮੂੰਹ ਦੇ ਬਣੇ ਰਾਮ ਨੇ।

ਕੰਮ ਦੇ ਸ਼ਕੀਰ ਹੋਗੇ ,ਨਾਤੇ ਲੀਰੋ ਲੀਰ ਹੋਗੇ,
ਦੂਰ ਭੈਣ ਵੀਰ ਹੋਗੇ ,ਓਪਰਿਆਂ ਸਮਾਨ ਨੇ।

ਮੋਹ ‘ਪਾਲੀ’ ਥੋੜੇ ਹੋਗੇ ,ਰੱਬਾ ਕਿੱਡੇ ਲੋਹੜੇ ਹੋਗੇ,
ਲੋਕ ਕਿੰਨੇਂ ਕੋਹੜੇ ਹੋਗੇ ,ਪੈਸੇ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਨੇ।

ਹਰਪਾਲ ਪਾਲੀ

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *