Sat. Dec 7th, 2019

ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਰੋਗ – ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਰੋਗ – ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਔਰਤਾਂ ਲਈ

ਪ੍ਰਮਾਤਮਾਂ ਨੇ ਹਰ ਜੀਵ ਦੀ ਸਵੈ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਟੋਇੰਮਿਊਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਪਰ ਜੀਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਨਿਜੀ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਰਿਆਵਣ ਰੂਪੀ ਤਬਦੀਆਂ ਕਾਰਣ ਇਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਜਰੋਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਣ ਕੲ. ਤਕਲੀਫਾਂ ਪਨਪ ਆਓਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ( ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਲਿਊਪਸ ਏਰਿਥੇਮਾਟੋਸਸ ) ਰੋਗ ਵੀ ਇਸੇ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਵੇਖਣ ਵਿਚ ਆਓਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ( ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਲਿਊਪਸ ਏਰਿਥੇਮਾਟੋਸਸ ) ਜਿਆਦਾਤਰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਰੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਆਟੋਇੰਮਿਊਨ ਰੋਗ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਰੋਗ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਵੱਖ ਵੱਖ ਚਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਏੰਟੀਬਾਡੀਜ ਆਪਣੇ ਅੰਗਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਮ ਕਰਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਪੁਰਖ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਰੋਗ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਬਹੁਤੇ ਪਾਠਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੇਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾਂ ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਸੱਚ ਕਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਸਿਸਟਮੇਟਿਕ ਲਿਊਪਸ ਏਰਿਥੇਮਾਟੋਸਸ ਰੋਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦਿਲ, ਗਬਦੇ, ਲੰਗ ਅਤੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਦਾ ਹੁਣੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ ਇਹ ਕੌੜ ਤੂੰਬੇ ਦੀ ਕੁੜਤਨ ਵਾਂਗ ਸੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਘੱਟ ਜਾਂ ਨਿਅੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲੱਛਣ
• ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਤੋਂ ਪੀਡ਼ਿਤ ਨੂੰ ਥਕਾਣ ਜਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
• ਮਰੀਜ ਦੇ ਜੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੋਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
• ਇਸ ਰੋਗ ਵਿੱਚ ਸਿਰਦਰਦ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
• ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਨੱਕ ਉੱਤੇ ਤੀਤਲੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾਗ ਜਾਂ ਦਾਣੇ ਪੈਣੇ ਇਸ ਰੋਗ ਦੇ ਲੱਛਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹਨ।
• ਚਮੜੀ ਉੱਤੇ ਚਕੱਤੇ ਪੈਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
• ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਵਿੱਚ ਬਾਲ ਵੀ ਝੜਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
• ਏਨੀਮਿਆ ਅਤੇ ਖੂਨ ਦੇ ਥੱਕੇ ਬਨਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਏਸਏਲਈ ਦੇ ਲੱਛਣ ਹਨ।
• ਹੱਥ ਅਤੇ ਪੈਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਠੰਡ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ ਸਫੇਦ ਜਾਂ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਬਚਾਵ ਦੇ ਉਪਾਅ
• ਏਸ.ਏਲ.ਈ. ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਰਹੋ ਅਤੇ ਜਰੂਰੀ ਚੇਕਅਪ ਕਰਾਂਦੇ ਰਹੋ।
• ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮ ਕਰਣ ਤੋਂ ਬਚੋ ਅਤੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਰੱਖੋ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਣ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਚਕੀਲੇ ਬਣੇ ਰਹਣਗੇ ਅਤੇ ਹਾਰਟ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
• ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਸੂਰਜ ਦੀ ਸਿਧੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਤੋਂ ਬਚੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਾਬੈਂਗਨੀ ਕਿਰਣਾਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਚਕੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
• ਸਿਗਰੇਟ ਪੀਣ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਤਨਾਵ ਅਤੇ ਥਕਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ: ਓਮ ਚੋਹਾਨ
ਸਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134, 9041597151

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: