Wed. Dec 11th, 2019

ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ…

ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ…

ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਬ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਕਾਫ਼ੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਡਲਾ ਸੂਈ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਡਰਦਾ ਹੈ? ਤੋਹਾਡਾ ਹੀ ਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾਲ ਰੋਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਰਨਾ ਬੇਹੱਦ ਸਧਾਰਣ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲੁਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕੋ। ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖਕੇ ਯਕੀਨਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਡਲੇ ਨੂੰ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਨਾ ਲੱਗੇ ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਠੋਰ ਕਰਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਤੋਂ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਚੱਲੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁੱਝ ਉਪਾਅ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਸੌਖੇ ਦੂਰ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ –
ਦੱਸੀਏ ਸੱਚਾਈ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਡਰ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਲਈ ਦਰਦ ਭਲੇ ਹੀ ਹੋਵੇ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਉਹ ਕਈ ਵੱਡੀ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਸੌਖੇ ਬੱਚ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਉਸਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਹੁਣੇ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਵਾਏਗਾ ਤਾਂ ਭਲੇ ਹੀ ਫਿਲਹਾਲ ਲਈ ਉਹ ਕੁੱਝ ਦੇਰ ਦੇ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬੱਚ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੇਗੀ ਸਗੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਇਕੱਠੇ ਲੈਣ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਰੋਸਾ ਮੰਨੋ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣਨੇ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੰਮਤ ਆ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਰੋਏ ਹੀ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉ ਲਵੇਗਾ।
ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਲਤ
ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲਗਵਾਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਸੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿਆਦਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਿਟਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਜਾਂ ਨਰਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀ ਚਾਹੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਏਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਬੱਚਾ ਸੌਖ ਵਲੋਂ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉ ਲੈਂਦਾ ਹੈ।
ਦਿਓ ਰਿਵਾਰਡ
ਰਿਵਾਰਡ ਥੇਰੇਪੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਹਲੂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਵਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸੱਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਸਲਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜੇਕਸ਼ਨ ਲਵਾਉ ਲਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਫੇਵਰਿਟ ਚਾਕਲੇਟ, ਚਿਪਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਹਾਰ ਦੇਵੋਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਵਤ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਾ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਛੋਟੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਣਗੇ। ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਕੋਈ ਚੀਜ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਦਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੀਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਉਪਹਾਰ ਉਸ ਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਰਜਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਸੂਈ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਡਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬੂ ਕਰਣ ਦਾ ਗੁਣ ਸਿਖ ਜਾਂਵੇਗਾ।
ਭਟਕਾਵਾਂਧਿਆਨ
ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਰੀਕਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਨ ਤੁਸੀ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਲੈ ਜਾ ਸੱਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਗਾਨੇ ਸੁਣਿਆ ਸੱਕਦੇ ਹੋ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਲੈਣਗੇ।
ਰਹੇ ਸ਼ਾਂਤ
ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੈਬਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਹਾਵ ਭਾਵ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਬੱਚਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੱਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰੱਖਣਾ ਸਿੱਖੋ। ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਕੁਰਾਤਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਵੇਖੇਗਾ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਸਕੁਰਾਦਾ ਹੋਇਆ ਚਿਹਰਾ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੰਮਤ ਜਗਾਏਗਾ।

ਅਰਿਹੰਤ ਕੌਰ ਭੱਲਾ
ਕੂਚਾ ਅਮਾਮੂਦੀਨ, ਡਵੀਜਨ ਨੰ: 3
ਲੁਧਿਆਣਾਂ

Disclaimer

We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Most of the information used in articles are collected from social media and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: