ਆਪਣੇ …

ਆਪਣੇ …

ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਆਪਣੇ
ਲਗਦੇ ਨੇ
ਬਚਪਨ ਚ ਮਿਲੇ ਮੋਤੀਆਂ
ਜਿਹੇ ਮਖਾਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ
ਅਪਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆ ਦੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੇ
ਹੋਏ ਖਿਲੋਣਿਆਂ ਵਰਗੇ ।
ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਮੇਰੇ ਅਪਣੇ ਨੇ
ਮਾੜੇ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ
ਕਿਸੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਨੂੰ
ਕਰਾਓਣ ਲਈ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ
ਅੱਜ ਵੀ ਸਭ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਗਦੇ ਨੇ
ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ।

Amandeep Balloh

Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: