ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਸਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਇੱਕ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਬਚਾਓ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੋ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕਲਿਕ ਕਰੋ

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ – ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ – ਮਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੱਚਾ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ

ਗਰਭ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਨਾਜਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਛੋਟੀ ਜਹੀ ਗਲਤੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਕ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚ‍ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕੋ। ਗਰਭ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ। ਇਹ ਏਕ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਕ਼ਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਜਾਂ ਹੈ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ
ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਇੱਕ ਖਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਅਨੋਖੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਦੀ ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਗਰਭਾਸ਼ਏ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਣ ਵਾਲੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਰਵਿਕਲ ਓਪਨਿੰਗ ਤੱਕ ਪਹੁਂਚ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰ‍ਬਿਲਿਕਲ ਕਾਰਡ ਦੀ ਰਕਤੇ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਕੋਰਿਓਨਿਕ ਝਿਲੀ ਦੇ ਜਰਿਏ ਪੁੱਜਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਾਰਣ ਪਲੇਜਸੇਂਟਾ ਦੇ ਊਤਕਾਂ ਜਾਂ ਅੰਬਿਲਿਕਲ ਕਾਰਡ ਵਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਟਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਰੂਣ ਵਿੱਚ ਬਲੀ ਡਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬੰਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਰਨ ਦਾ ਸੰਦੇਹ ਬਹੁਤ ਜਯਾੁਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੇ ਕਾਰਣ

ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਹੀਂ ਕਾਰਣਾਂ ਕਾਰਣ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਤਪੋਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ:
• ਜੁੜਵਾ ਜਾਂ ਤਿਨ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
• ਆਈਵੀਏਫ ਰਾਹੀਂ ਗਰਭਧਾਰਣ ਕਰਣ ਤੇ ਵੀ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ-ਸੇਕਸ਼ ਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸਮਸਿਆ ਦਾ ਜੋਖਮ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
• ਜਦੋਂ ਪਲੇੀਸੇਂਟਾ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਪਲੇਂਸੇਂਟਾ ਲਓ ਲਾਇੰਗ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਵਿੱਚ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੇ ਲੱਛਣ
ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਤ ਦੇ ਪੈਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਤੇ ਲੱਛਣ ਵਿਖਾਈ ਦੇ ਸੱਕਦੇ ਹਨ:
• ਡਿਲੀਵਰੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਪਾਉਂਦਾ।
• ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਤੀਮਾਹੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦਰਦ ਦੇ ਬਲੀਸਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਭਰੂਣ ਦਾ ਖੂਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਰੰਗ ਗਹਿਰਾ ਲਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
• ਜੇਕਰ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਝਿੱਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਪਚਹਰ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਇਸਤੋਂ ਦਰਦ ਰਹਿਤ ਬਲੀੀਡਿੰਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹੈ।
• ਫੀਟਲ ਬਰੈਡਿਕਾਰਡਿਆ ਵੀ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਭਰੂਣ ਦਾ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਅਸਾਮਾਂਨਯਿ ਰੂਪ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਰਕਤਾ ਵਾਹਿਕਾਵਾਂ ਰਪਚੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਲੀੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਟਿਲਤਾਵਾਂ
ਭਰੂਣ ਲਈ ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੱਤਿਆਰਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੂਪ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸਿਜੇਰਿਅਨ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਇਲਾਜ
ਜੇਕਰ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਵਿੱਚ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੜੂਸਾ ਪ੍ਰੀਵਿਆ ਦੇ ਉਪਚਾਰ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾ ਪਾਸ ਕੁੱਝ ਵਿਕਲਪਰ ਹਨ:
• ਲੇਬਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਏੰਟੀ-ਕਾਂਨਟਖਰੈਸ਼ਨ ਦਵਾਵਾਂ।
• ਪੇਲਵਿਕ ਹਿਸਵਕਲੋਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਰਾਮ ਦਿਓ। ਸੇਕਸ ਨਾ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਬੇਡ ਰੇਸਟਾ ਲਵੋ।
• ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਨਿਟਰ ਕਰਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਸੀ ਦੇ 30 ਤੋਂ 32ਵੇਂ ਸਪਤਾ ਹ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਗਨੇਂਟ ਔਰਤ ਨੂੰ ਅਸਪਸਤਾਲ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।
• ਰਕਤ ਵਾਹਿਕਾ ਦੇ ਰਪਚ ਰ ਜਾਂ ਬਲੀ੍ਡਿੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਅਲਟੇਰਾਸਾਉਂਡ ਕਰਵਾਂਦੇ ਰਹੋ।

ਇਕ ਗਲ ਮੈ ਜੋਰ ਦੇਕੇ ਕਹਿਣਾਂ ਚਾਹੁਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰਤਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉ ਦੀ ਕ੍ਰਿਤ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀ ਜਾਵੇ, ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਬੇਅਤ ਉਪਾਵ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜਦ ਵੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਜੀਵ ਦੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਕਾਰਣ, ਭਾਵੇਂ ਵਿਗਿਆਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਲਈ ਹਨ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਲਈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਦਰਤ ਕਹੋ ਜਾਂ ਰੱਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰ ਸਥਾਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਵਿਗਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਹੀ ਆਓਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਡਾ: ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ
ਸੱਦਭਾਵਨਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਹਾਰਟ ਇੰਸਟੀਚਿਓਟ
ਪਟਿਆਲਾ 147001
ਮੋ: 9815200134

......................................Disclaimer.................................... We do not guarantee/claim that the information we have gathered is 100% correct. Many of the Images used in Articles are not our property. Most of the images used in articles are collected from social media profiles of Celebrities and from other Internet sources. If you feel any offense regarding Information and pictures shared by us, you are free to send us a message below that blog post. We will act immediately and delete that offensive thing. ..... For articles, the authors are sole responsible. ......... ਹਰ ਖ਼ਬਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਰਚਨਾ ਲਈ ਸਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰਕਾਰ ਜਾਂ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਉਸ ਨਾਲ਼ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: