” ਅਯਾਦਾਂ “

ss1

 ” ਅਯਾਦਾਂ “

ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ,

ਖੇੜਦੇ ਸੀ ਖੇਡਾਂ ।।
ਨਿੱਕੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ,
ਨਿੱਕੀਆਂ ਸੀ ਝੇਡਾਂ ।।
ਕਦੇ  ਖੇਡਦੇ ਸੀ ਛੂਹਣ -ਛੁਹਾਈ,
ਮਾਰਦੇ ਧੱਫਾ ਤੇਰੇ ਜੰਮੇ ਦਾਈ ।।
ਨੱਚਦੇ -ਟੱਪਦੇ ਦੁੜੰਗੇ ਲਾਉਣਾ ,
ਹਰ ਇੱਕ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਲੜਾਈ ।।
ਕਦੇ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲਕੇ ਅਸੀਂ,
ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ।।
ਨਾਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਸੀ ਯੱਕੇ,
ਬਣਾਉਂਦੇ ।।
ਟਾਇਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਲੜ ਵੀ ਪੈਂਦੇ,
ਕਦੇ ਸੀ ਗਿਰ ਜਾਂਦੇ ।।
ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਘਰ ਦੱਸ,
ਕੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ।।
ਮਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਵੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫਿਰ,
ਸੀ ਹਿੱਕ ਨਾਲ ਲਾਵੇ ।।
ਪਾਣੀ ਭਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਫਿਰ,
ਕੀੜੀ ਲੱਭਣ ਲਾਵੇ ।।
ਕੀੜੀ ਲੱਭਦਿਆਂ ਸੱਟ ਦਾ ਦਰਦ,
ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ।।
ਅੱਖਾਂ ਸਾਫ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਖੇਲਣ ,
ਲੱਗ ਜਾਣਾ ।।
“ਹਾਕਮ ਮੀਤ” ਬਚਪਨ ਅਮੁੱਲੀਆਂ,
ਸੁਗਾਤਾਂ ਸੀ ਗੁਬਾਚ ਗਈਆਂ ।।
ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਸ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ,
ਅਯਾਦਾਂ ਬਣ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ।।
ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਬੌਂਦਲੀ 
” ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ “
Share Button

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *